– For at regjeringen skal lykkes med at flere kan bo trygt hjemme lengst mulig er det avgjørende med en betydelig tilpasning av eksisterende boliger og bygging av nye trygghetsboliger. Ellers vil kommunene få enorme kostnader til omsorgsplasser, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Avgjørende å gjeninnføre Husbankens heistilskudd og tilpasningstilskudd

Tilpasning av boliger er et privat ansvar. Men i den tradisjonelle blokkbebyggelsen er oppgradering og økonomi krevende fordi det både skal besluttes og finansieres av bofellesskapet, f.eks. hvis heis skal etterinstalleres.

– For at den eksisterende blokkbebyggelsen som mange eldre i dag bor i skal være gode boliger også for alderdommen, må blant annet heistilskuddet og tilpasningstilskuddet i Husbanken gjeninnføres. Så disse tilskuddene må komme tilbake, og det konkrete innholdet i det kommende eldreboligprogrammet vil avgjøre om det blir mulig å tilpasse eksisterende boliger og bygge tilstrekkelige med nye trygghetsboliger for at denne reformen skal lykkes, avslutter Fredriksen.

Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring — Bu trygt heime