Boligbyggelag som eier utleieboliger med behov for oppgradering, og som kan være aktuelle for utleie til flyktninger, kan søke om dette tilskuddet. Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt de ønsker å benytte seg av tilskuddsordningen, så boligbyggelaget må avklare med kommunen om det er behov for boligene.

En forutsetning for å gi tilskuddet videre er at kommunen sikrer seg mulighet til å tildele boligen til sine boligsøkere i minst tre år. Tilskuddet skal bidra til flere utleieboliger raskt, og bør derfor gå til boliger som krever forholdsvis enkel istandsetting.

Tilskuddet kan dekke halvparten av prosjektkostnadene, begrenset oppad til 150 000 kroner per prosjekt. Tilskuddet utbetales når boligen er ferdig istandsatt, og kostnadene dokumentert, og at tilskuddet avskrives på utbetalingstidspunktet.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene raskt skal kunne bosette flyktninger fra Ukraina, men boligene blir ikke øremerket flyktninger. Det vil si at kommunen senere kan disponere boligene til andre vanskeligstilte.