Som ventet var det et strammere statsbudsjett som ble presentert av den avtroppende regjeringen tirsdag morgen. Lavere oljepengebruk og utfasing av krisetiltakene reflekterer en slutt på den økonomiske krisen. Dessverre er det lite satsning på en grønn og inkluderende boligpolitikk.

– Det er likevel noen positive nyheter i dette budsjettet. Regjeringens endringer i skattereglene vil kunne øke andelen leie til eie-enheter i boligselskaper fra 15 til 30 prosent. Regjeringen følger opp unntaket for elavgift for bruk av egenprodusert solstrøm i borettslag og sameier. Bostøtten økes, samtidig som det satses på trygghetsboliger i distriktene, også i borettslag. Dette er fire saker NBBL har jobbet for i lang tid, sier Folke Fredriksen.

To råd til Støre

Fredriksen mener at det nå blir opp til Støre å innfri i boligpolitikken.

– I tillegg til å prioritere økt boligbygging, håper NBBL at Støre-regjeringen innfører startlån for unge og øker støtten til energisparing i husholdningene, noe den borgerlige regjeringen ikke har funnet plass til.

NBBL mener den påtroppende regjeringen i hovedsak bør fokusere på to boligpolitiske fanesaker i sitt budsjettarbeid. Disse er:

1)      Grønn omstilling

  • Det er et stort urealisert grønt potensiale i boligmassen. Sammen med 20 andre organisasjoner har NBBL bedt om økt støtte til energisparing i husholdningene med minst 1 milliard kroner gjennom Enova, med spissede støtteordninger mot borettslag og sameier. Husholdningene betaler i dag inn langt mer enn hva de får igjen av Enova.
  • Regjeringen bør innføre en nasjonal støtteordning til ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, sameier og garasjelag.

 2)      Boligetablering

  • Høy boligprisvekst gjør det stadig vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. Antall leietagere har økt med 90.000 de siste fem årene, det betyr at andelen som eier egen bolig har falt med et helt prosentpoeng. Utfordringene på boligmarkedet får negative økonomiske og sosiale konsekvenser. For å hjelpe de unge i en krevende situasjon, bør Støre-regjeringen gjeninnføre startlån også til unge boligkjøpere med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital.
  • Spareramme og -beløp i BSU-ordningen bør økes og sees i sammenheng med egenkapitalkravet på 15 prosent.
  • Det må etableres bedre rammebetingelser for boligetablerermodeller, som «Leie-til-eie», «Deleie» og «Bostart», inkludert finansiering fra Husbanken.