NVE har gitt sine innspill til Olje- og energidepartementet om endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. I innspillet har NVE foreslått vektingsfaktorer for ulike energibærere som angitt i tabellen nedenfor:

Energibærer 

NVEs reviderte forslag 

Elektrisitet

1

Fjernvarme

0,8

Biobrensel (fast, flytende og gass)

0,9

Fossilt brensel

1,2

Fjernkjøling

0,8

Eksport av el

0,3

Eksport av varme 

0,3

Vektingsfaktorer fungerer slik at ulike former for energi “verdsettes” ulikt i merket. En faktor på 0,8 for fjernvarme og 1.0 for strøm betyr for eksempel at en bolig med fjernvarme får bedre karakter enn en bolig som varmes med elektrisitet, gitt at faktisk energibruk for de to boligene er like.

Ett av energimerkeordningens mål er nettopp å stimulere boligeiere til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. NVE mener derfor at vektingsfaktor for fjernvarme ikke kan settes for lavt fordi det “skjuler” energibruk, og dermed reduserer insentivene til boligeier til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Videre skriver NVE at de tror energimerkeordningens troverdighet kan svekkes om bygninger med relativt høye energikostnader oppnår gode energikarakterer, kun fordi bygningen er tilknyttet fjernvarme. 

– NVE legger helt korrekt til grunn at en for lav vektingsfaktor for fjernvarme i praksis vil skjule en stor del av energibruk og -kostnad for boligkjøper. Det vil stimulere til mer sløsing av energi for boliger med fjernvarme enn de som bruker elektrisitet til oppvarming. Derfor mener NBBL at NVEs forslag er godt og balansert, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. 

I NVEs forslag legges det opp til premiering av eksport av varme og el, men de foreslår en vektingsfaktor på 0,3. Dette fordi for høy vekting av eksportert energi kan bidra til at bygningseiere eller utbyggere investerer i energiproduksjon fremfor energieffektivisering av bygningskroppen.

– For borettslag og sameier vet vi at det å investere i lokal solkraft kan være en inntektskilde. Salg av overskuddsproduksjon kan bidra til å holde felleskostnadene nede og gjøre det enklere å investere i vedlikehold og oppgraderinger, avslutter Fredriksen.

Les hele forslaget til NVE her.