De nye reglene gjelder arrangementer med 1) ansvarlig arrangør som 2) har oversikt over hvem som er tilstede og som 3) kan sikre minst en meter avstand mellom deltakerne. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at smittevernregler for øvrig følges. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Reglene er per i dag ikke offentliggjort. NBBL legger til grunn at man ved avvikling av årsmøter og generalforsamlinger vil tilfredsstille reglene som kommer, forutsatt at styret registrerer antall deltakere og overholder krav til avstand og smittevern. Dette gir en mulighet til å avholde fysiske møter for de møter som samler under 50 deltakere. Møter med over 50 deltakere vil fortsatt være forbudt.

Merk deg at smittevernreglene gjelder generelt for alle, mens boliglovene og midlertidig forskrift om avholdelse av årsmøte og generalforsamling er særlovgivning for boligselskapene. Disse regelsett gjelder derfor side om side.

Generalforsamling og årsmøter etter 27. mai

Fredag 8. mai er det høringsfrist for forslag til permanente nye og teknologinøytrale regler i boliglovene. Her foreslås å videreføre ordningen med mulighet for avholdelse av generalforsamling og årsmøte uten fysisk møte, og å likestille skriftlig og elektronisk kommunikasjon. Planen er at de nye og permanente reglene i boliglovene skal tre i kraft før 27. mai, når den midlertidige forskriften løper ut.

En viktig detalj i lovforslaget er at det inneholder en utsettelse av fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte i 2020. Ny frist er 31.oktober.

Det signaliseres i høringsnotatet at også reglene i regnskapsloven om innlevering av regnskaper skal tilpasses den utsatte fristen. Slik utsatt frist er enda ikke kommet, men det antas at det kommer snarlig.

NBBLs høringsuttalelse til forslaget vil bli publisert så snart den foreligger.

Du kan lese hele høringsforslaget her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/aeb8aec15be7495fbec6a439aaa38890/horingsnotat---forslag-til-endringer-i-boligbyggelagsloven-borettslagsloven-og-eierseksjonsloven---teknologinoytale-boliglover-midlertidig-utsatt-frist-for-arsmoter-mv.pdf