Prisreguleringen på fjernvarme sikrer husholdningene samme pris som oppvarming med elektrisitet, men gjelder ikke for kunder med nærvarme. Dette innebærer en urimelig forskjellsbehandling som NBBL har påpekt over lang tid, som regjeringen nå vil rette opp.

– Vi er glade for at regjeringen nå vil utvide strømstøtteordningen til å inkludere husholdninger med nærvarme, slik at prisen de betaler blir den samme som for strøm- og fjernvarmekunder.  Men denne urimeligheten har pågått alt for lenge, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Når og hvordan vil det gis støtte?

Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstøtteordning for husholdninger som kjøper varme fra nærvarmeanlegg med strøm som innsatsfaktor. Det betyr at borettslag og sameier som har rett til støtte bør forberede seg på å dokumentere sine energikjøp.

Regjeringen foreslår å støtte forbruk fra og med november 2022, altså legges det opp til at støtten vil kunne etterbetales. Forslaget skal etter planen legges frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hvilken type nærvarmeanlegg gis støtte?

Det er kun anlegg som er organisert utenfor borettslaget eller sameiet som vil gis støtte. Det er også et vilkår at anlegget har strøm som innsatsfaktor, det vil si anlegg med varmepumper eller elkjel Anlegg med biobrensel er ikke inkludert (skogflis, pellets, bioolje, returtre mv).

Hva er et nærvarmeanlegg?

Nærvarme er et varme- og distribusjonssystem som fordeler varmt vann til forbrukere i for eksempel boliger, næringsbygg eller industri. Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini-fjernvarmeanlegg. Energikilden kan være strøm, varmepumper, biomasse, eller en kombinasjon av disse. Nærvarmeanlegg trenger normalt ikke konsesjon, slik som fjernvarme. Husholdningskunder er dermed ikke beskyttet med prisregulering, slik som for fjernvarme.

Prisregulering fjernvarme 

I energiloven står det at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Da strømstønadsloven ble vedtatt i fjor ble det slått fast at maksprisen på fjernvarme til husholdninger reduseres tilsvarende strømstønaden.