Ombygging av boliger til mange utleiehybler, såkalt "hyblifisering" var blant temaene som inngikk i den nylig avsluttede høringsrunden hos Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

NBBL stod bak et konkret forslag som skal gjøre det forbudt å hyblifisere uten tillatelse fra sameiet. Bakteppet er at omfattende hyblifisering kan gi konsekvenser for bomiljø, felles infrastruktur og følgelig påføre de andre sameierne ekstra kostnader.

Krever flertall

Høringsforslaget går ut på at sameierårsmøtene må samtykke med kvalifisert flertall (2/3 flertall) til at seksjonseier kan bygge om, eller på annen måte tilrettelegge bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for tilsvarende boliger.

– Det er ingen grunn til at en sameier ikke skal få leie ut, men utleien skal ikke være til stor belastning og ulempe for de andre sameierne. Det er på tide at sameiene får muligheten til å stoppe plagsomme utleieformer, noe en regulering vil bidra til, sier Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

Ja til ladepunkt

Videre foreslår høringen, på visse vilkår, å gi borettslag og eierseksjonssameier en rett til å sette opp ladepunkt for elbiler. Forslaget angir et tak for når tiltaket blir så kostbart at styret skal nekte den enkelte å sette opp ladepunkt, og enkelte andre bestemmelser NBBL mener bør forenkles.

– NBBL støtter en regel om rett til å lade elbil, men den regelen departementet har foreslått kan være komplisert og vanskelig å tolke, og vil derfor kunne føre til konflikter. NBBL har derfor sendt inn forslag om en enklere bestemmelse, sier Lauridsen.

Gjennomslag for NBBL

Til slutt foreslår høringen enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven. Her har NBBL vært en aktiv bidragsyter i forkant, både via Eier- og forvalterforum og våre egne kanaler.

– Dagens regelverk krever at eksisterende boliger skal oppgraderes etter nybyggkravene. For enkelte bygningseiere er dette vanskelige og iblant umulige krav å strekke seg etter. Derfor er vi glade for det departementet nå har foreslått, forklarer Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL.

Mange borettslag og sameier velger å ikke gjøre utbedringer fordi kravene har vært for høye. Enklere regler kan gjøre at vi får bedre boliger og høyner byggkvaliteten.

– Lovforslaget lemper på hele regelverket slik at alt arbeid blir enklere å få gjennomført. Det er et par punkter vi synes kunne vært bedre, men stort sett har vi fått gjennomslag for våre forslag. Nå får man lov å gjøre skrittvis oppgradering uten å blakke seg, påpeker han.