Andelen som tror på stigende boligpriser øker fra 46 prosent i desember til 55 prosent i januar. Troen på stigende boligpriser er jevnt over høy over hele landet, men er sterkest i hovedstaden.

– Stigende boligprisforventninger og det faktum at stadig færre tror på renteoppgang indikerer økt press i boligmarkedet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. 

Videre tror stadig flere at rentetoppen nå er nådd.

– Andelen som tror på renteøkning har falt fra 63 til 55 prosent den siste måneden, og ligger langt nivået ved inngangen til fjoråret når åtte av ti forventet renteoppgang, sier Bjerknes.

 NBBL spår svak vekst

Boligmarkedsbarometeret gir en god indikasjon på temperaturen i boligmarkedet og 2016/17 viste hvor vanskelig det er å forutsi hvordan psykologien kan påvirke svingningene i boligmarkedet. Nå er det imidlertid tegn til at veksten i norsk økonomi dempes.

– Det er slett ingen krise, men svakere utvikling internasjonalt demper også veksten her hjemme. I tillegg vil fundamentale forhold som fjorårets renteoppgang, høy boligbyggingen og et «sikkerhetsnett» i form av boliglånsforskriften sannsynligvis dempe boligmarkedet og holde prisveksten i sjakk gjennom 2020.

Boligmarkedsbarometeret

Faktaboks om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 14.-20. januar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

 De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?

Alternativer:   Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?

Alternativer:   Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:   I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?

Alternativer:   I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =   Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 =   Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 =   Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (47,1-50,0+59,7) / 3 = 18,9