Kommunen kan gi dispensasjon for å fravike en bestemmelse i lov, forskrift eller plan. Dispensasjon kan være helt nødvendig, for eksempel ved små avvik fra plan, der full planbehandling kan gi store forsinkelser og kostnader.

Endringen er en forenkling i plan- og bygningsloven § 19-2. Nasjonale og regionale interesser blir flyttet til bestemmelsens andre ledd, mens hele 4. ledd av bestemmelsen fjernes. 4. ledd inneholdt formuleringer om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt, og at kommunen ikke bør dispensere når statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt.

Endringene skal gjøre det tydeligere at kommunen må gjøre vurderinger av nasjonale og regionale interesser, på lik linje med hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynene i lovens formålsbestemmelse, Dermed blir kommunens vurdering det sentrale, – ikke om statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt.

Endringene trådte i kraft 1. juli 2021, og vil gjelde for alle dispensasjonsvedtak som fattes etter denne dato.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde også et forslag om å styrke hensynet til kommunalt selvstyre, ved å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene (forslag om å fjerne ordet ‘klart’). NBBL støttet forslaget. En slik endring ville gi større kommunalt handlingsrom, og en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Departementet gikk dessverre ikke videre med dette forslaget, blant annet på bakgrunn av negative merknader fra statlige myndigheter og verneorganisasjoner.

Det ble også foreslått å innta begrepet «universell utforming» i bestemmelsen, under hensyn som skal vektlegges ved dispensasjon fra lov og forskrift. Dagens bestemmelse lister opp «helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet». NBBL var negativ til forslaget. Begrepet universell utforming har uklart innhold når det gjelder boligbygging, og konsekvensene av et slikt forslag er usikkert. Departementet var enig i dette og gikk ikke videre med forslaget.

Det er også gjort endringer i plan- og bygningsloven § 8-1 og 12-6, samt matrikkellova § 34 og 38.

Nyhetssak på KMDs nettsider

NBBLs høringsuttalelse