Blant annet oppheves rettsrådsmonopolet slik at enhver kan yte rettsråd utenfor rettergang. Samtidig viderefører advokatloven gjeldende rett på flere punkter. Advokater kan fortsatt kombinere styreverv med oppdrag for samme selskap så lenge dette er i tråd med de advokatetiske reglene og annen lovgivning.

–Advokatlovutvalget foreslo at advokater ikke lenger skulle kunne ta advokatoppdrag for selskaper der de er styremedlem. Forbudet skulle også gjelde borettslag og sameier. Dette mente vi var uheldig fordi det ville gjort det vanskelig for boligselskapene å benytte seg av beboernes og styremedlemmenes juridiske kompetanse. Vi er derfor fornøyde med at Stortinget her viderefører gjeldende rett, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Organisering som før, men med en viktig endring

Et annet omdiskutert tema er hvordan advokatvirksomheter skal være organisert, og om det er andre enn ansatte som skal kunne eie advokatvirksomheter. Her viderefører advokatloven i stor grad gjeldende rett.

Dette innebærer at advokater kan yte bistand til arbeidsgiver, til andre eller en kombinasjon av disse to alternativene. Dersom advokaten yter bistand til andre må advokaten jobbe i et advokatfirma som eies av de ansatte, eller være en organisasjonsadvokat. For organisasjonsadvokater kan det ikke være noe økonomisk formål med virksomheten.

Her er det imidlertid åpnet for en viktig endring: For forsikringsselskaper kan det gis egne regler i forskrift. Dette innebærer at forsikringsselskap vil kunne ha et økonomisk formål når de yter advokatbistand til eksterne, typisk sine forsikringstakere, selv om de ikke er eid av de ansatte.

Det burde vært åpnet for eksternt eierskap i advokatforetak

I Stortinget ble det fremmet forslag om at regjeringen skulle utrede spørsmålet om eksternt eierskap, noe NBBL ønsket, men dette fikk ikke flertall.

–Vi er positive til at det skjer en viss liberalisering når det gjelder reglene om organisering av advokatvirksomhet, men mener samtidig at Stortinget burde gått lengre. At andre enn ansatte kan eie en advokatvirksomhet vil etter vårt syn kunne bidra til mer innovasjon i markedet for juridisk bistand, noen som kan bidra til rimeligere advokattjenester som er bedre tilpasset kundens behov. Dette vil være særlig viktig for forbrukere og mindre næringskunder, slik som boligselskapene, avslutter Fredriksen.

NBBLs innspill og Stortingets vedtak

Til regjeringens høring

Til justiskomiteens høring

Endelig vedtak i Stortinget 03.05.2022