- Flere valgmuligheter

Et dilemma når man lager standardvedtekter er hvor mye som skal inn i standarden, og hvor mye som bør overlates til skreddersøm for det enkelte borettslaget. En måte å løse dette på er å legge inn alternative formuleringer og bestemmelser som man kan velge å ta med eller ikke. I denne versjonen av standardvedtektene, har vi i større grad lagt opp til nettopp valgmuligheter.

- Kommunikasjonskanaler (1-3)

Det er lagt inn en ny bestemmelse om hvordan styret og andelseierne kan og skal kommunisere. Den er stort sett en gjengivelse av lovens krav.

- Mer informasjon om forkjøpsrett (3)

Også her er det ikke lagt opp til noen større endringer i loven, men mer en pedagogisk gjengivelse av lovens krav. På to områder inneholder de nye vedtektene viktige presiseringer: intern ansiennitet i borettslaget regnes fra første kjøpte andel, jf. punkt 3-3 (1) og borettslaget/forretningsfører kan gjøre forkjøpsretten gjeldende overfor megler.

- Forklaring av hva som er fellesareal (4-1)

Dette er et sentralt begrep som har stor betydning for andelseiers rettigheter og plikter. Derfor er det tatt inn en definisjon av begrepet.

- Presisering av arbeider som borettslaget må samtykke til (4-1)

Erfaringsmessig er det mange andelseiere som ikke helt er klar over at styret må samtykke ved en hel rekke mindre omfattende arbeider på fasaden og fellesarealet. Derfor er det tatt inn en liste over vanlige tiltak der styret må gi sitt samtykke.

- Presisering av styrets adgang til å samtykke til bruksoverlating (4-2)

Det er mange spørsmål rundt styrets adgang til å samtykke til bruksoverlating, og det er derfor tatt inn en bestemmelse som klargjør at styret har en slik generell adgang, jf. punkt 4-2 (5).

- Enerett til fellesareal (4-3)

Det er svært vanlig at andelseierne har enerett til deler av fellesarealet. Dette bør gjenspeiles i vedtektene, og det er derfor tatt inn en bestemmelse om dette.

- Parkering (4-4)

Parkeringsplasser er også vanlig å ha, og kan skape mange spørsmål. Dette er utfordrende å regulere godt, og krever som regel skreddersøm. Det er likevel tatt inn en bestemmelse med noen forslag til formuleringer.

- Presisering av andelseiers vedlikeholdsplikt (5-1)

Dagens regler om vedlikeholdsplikt er ganske uoversiktlige og vanskelig tilgjengelige. Det er derfor forsøkt å redigere disse reglene slik at de blir mer pedagogiske. Samtidig er det tatt inn bestemmelser som presiserer andelseiers ansvar for tidligere andelseiers mangelfulle vedlikehold og ansvaret for balkonger, takterrasser og lignende.

- Borettslagets ansvar for skade som følge av annen andelseiers mislighold (5-3)

Det er tatt inn en egen bestemmelse som presiserer når borettslaget har ansvaret for utbedring av skader som skyldes andelseiers mislighold, enten det er fellesareal eller andre andelseieres bolig eller løsøre.

- Regler om fordeling av felleskostnader (6-1)

Det er tatt inn en bestemmelse om hvordan felleskostnadene skal fordeles. Her er det også lagt inn ulike valgmuligheter. Det er også tatt inn en bestemmelse om andelseiers ansvar for kostnader ved egne og tidligere andelseieres tiltak på fellesarealet.

- Annet

Styreleders rolle før og under styremøter (8-2)

Reglene i loven om at styreleder avgjør hvordan styremøter skal avholdes og skal lede møtet, er tatt inn i vedtektene, jf. punkt 8-2. Tilsvarende er også reglene om forretningsførers mulighet til å representere borettslaget tatt inn, jf. punkt 8-4, samt reglene om generalforsamlingens møteform, jf. punkt 9-2.

Spørsmål eller innspill? Kontakt Lars Grøndal.