Alles boligbehov må inn i «plan A», sa statsråd Nikolai Astrup da han presenterte regjeringens nye strategi. Med det så lanserte han en nullvisjon for bostedsløse og konkrete tiltak som skal bidra til at flere vanskeligstilte får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Flere skal få startlån

Regjeringen skal ha ros for å gi flere muligheten til startlån for å kunne eie sin egen bolig. Det er spesielt viktig fordi andelen eiere har sunket blant de med lav inntekt over flere år.

– NBBL mener imidlertid at enda flere kunne kjøpt seg egen bolig hvis startlån også ble gitt til gruppen som har inntekt, men mangler tilstrekkelig egenkapital. På den måten ville man også forebygget at flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

«Etablerernettverk» med NBBL og boligbyggelag

Astrup roste private aktører som har lansert ulike typer etablerermodeller. Deriblant boligbyggelag med ordninger som f.eks. leie-til-eie, Bostart og Deleie. Regjeringen ønsker å skalere opp disse modellene og har satt sammen et «etablerernettverk».

NBBL og flere boligbyggelag deltar i nettverket for å evaluere erfaringer, videreutvikle modeller og sørge for at rammebetingelsene blir bedre for disse ordningene.

– De nye modellene fra boligbyggelagene er laget for å hjelpe flere inn i eiermarkedet, men disse modellene var ikke kjent da lovverket ble utformet. Det er derfor nødvendig med en gjennomgang slik at rammevilkårene kan støtte opp nye og innovative løsninger for å få flere inn i boligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen.

Bra med en boligsosial lov

Regjeringen kommer også med forslag til en ny boligsosial lov som skal klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet.

– NBBL støtter tanken om en slik boligsosial lov, men understreker at en lov i seg selv ikke løser problemene for vanskeligstilte eller bostedsløse. Det er de virkemidlene man benytter som avgjør, presiserer Fredriksen.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger

Det er også et positivt signal fra statsråden om at voksne med nedsatt funksjonsevne skal få bedre mulighet til å eie egen bolig. Den gruppen er i dag ofte prisgitt de kommunale tilbudene.

Utfordringen i dag er at investeringstilskuddet kun kan gå til kommuner. Det er uheldig at kommunene må stå som utbygger og opprette borettslagene.

– Investeringstilskudd til omsorgsboliger bør derfor også kunne ytes til borettslag opprettet av boligbyggelag og andre utbyggere. Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet der boligbyggelag har etablert borettslag med tilpassete boliger for denne gruppen. Hadde tilskuddet gått direkte fra Husbanken til borettslaget via boligbyggerne ville langt flere slike boliger blitt bygget, avslutter Fredriksen.