I strømkrisen har prisen på fjernvarme økt markant selv om fjernvarmeselskapenes kostnader ikke har økt tilsvarende. Blant annet derfor øker nå debatten om prisreguleringen av fjernvarme er hensiktsmessig i dag. Vista Analyse har på oppdrag fra NVE vurdert prisreguleringen av fjernvarme. NBBL har lenge ment at å knytte fjernvarmeprisen til strømprisen ikke lenger er lar seg forsvare, og har deltatt i referansegruppen, sammen med OBOS og representanter fra fjernvarmeselskapene.

Vista foreslår følgende endringer:

  • Nytt pristak på fjernvarme
  • Prisen skal ikke være høyere enn kostnad for varmepumper

Bedre, rimeligere og mer klimavennlig

Mye har endret seg i energimarkedet siden 1980-tallet.

– Vi har gått fra politisk bestemte strømpriser til et fritt strømmarked, der prisen på strøm settes ut fra tilbud og etterspørsel. I markedet for alternativ energiforsyning til strøm og fjernvarme er det også skjedd mye, sier seniorrådgiver i NBBL, Ketil Krogstad.

Krogstad understreker at det i dag er langt flere energikilder å velge mellom enn for bare få år siden, for eksempel solceller og varmepumper.

– Slike alternativer kan være bedre, rimeligere og mer klimavennlig enn strøm fra nett og fjernvarme, understreker Krogstad. Denne utviklingen er også bakgrunnen for at NVE har fått utredet forslag om ny prismodell for fjernvarme.

Varmepumper setter taket

Vista Analyse foreslår en enkel og mer forståelig prisregulering. Et pristak vil bety at fjernvarmeprisen ikke skal være høyere enn kostnad for tilsvarende varme fra varmepumper.

– Dette fremstår umiddelbart som en fornuftig løsning, men NBBL har ennå ikke trukket endelige konklusjoner, sier Krogstad.

Pristaket bør, ifølge Vista Analyse, baseres på en referansepris for strøm, og såkalt effektfaktor for beste tilgjengelige varmepumper, pluss et påslag for investeringskostnaden for varmepumper, illustrert av formlene under.

Vista Analyse forslag til ny prisregulering

Kun 10 % av fjernvarmen fra strøm

Strømkrisen ga raskt fjernvarmenæringen nye utfordringer.

– Fjernvarmeselskapene ble raskt tvunget av regjeringen til å sette sine priser til den strømprisen kundene faktisk betaler - etter at strømstøtte er trukket fra, til noen protester fra fjernvarmebransjen, sier Krogstad.

Krogstad forklarer at fjernvarmen kommer fra helt andre innsatsfaktorer enn strøm, slik som avfallsbrenning og overskuddsvarme fra industri.

– Kun 10 % av fjernvarmen kommer fra strøm. Hva har fjernvarmeprisene med lav fyllingsgrad i vannmagasinene, utenlandskabler, høye gasspriser og krig i Europa å gjøre, som har vært driverne for prisene på strøm, spør Krogstad.

Innelåste fjernvarmekunder

NBBL har fått flere henvendelser fra beboere i borettslag og sameier som har forsøkt å forhandle pris med fjernvarmeselskapet sitt. Det er ikke lett. Fjernvarmeselskapene setter sine priser ut fra dagens prisregulering i egne tariffer. Det er selskapets tariffer som gjelder. Dersom du har fjernvarme, har du ikke mange reelle alternativer.

– Du kan ikke forhandle pris med fjernvarmeselskapet, eller velge andre fjernvarmeleverandører slik du kan bytte strømleverandør. Og du har få reelle muligheter til å legge om energiløsning når det allerede er investert tungt i fjernvarme. Fjernvarme er en form for «naturlig monopol. Ut fra kundeperspektiv kalles det innlåsingseffekt, og er en viktig begrunnelse for å skjerme kundene og å regulere pris, forklarer Krogstad.

Hemmer innovasjon og nytenking

– Dagens regime med pliktig fjernvarme hemmer innovasjon og nytenking, for eksempel bruk av alternative lokale energiløsninger med sol og varmepumper. Det stimulerer heller ikke til å bygge boliger med lav energibruk, når man uansett må investere og koble seg til fjernvarme, sier adm.dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Fredriksen anerkjenner at fjernvarme gjenvinner varme som ellers går til spille og supplerer og avlaster strøm noe som er viktig når det er knapphet på kraft, eller ved stort forbruk med et presset strømnett.

– Mange kunder er godt fornøyd med forutsigbar og kostnadseffektiv varmeforsyning fra fjernvarmeselskap. Like fullt er det et viktig prinsipp at kundene ikke skal betale mer enn alternativene. Fjernvarme må kunne konkurrere på pris, og drives kostnadseffektivt, avslutter Fredriksen.