Regjeringen la før sommeren fram et forslag til en ordning som skal omfatte piloter av «Trygghetsboliger» i distriktene, og det er spesielt gledelig at tilskuddet også kan gis borettslag.

En trygghetsbolig er en selvstendig bolig som gir en god ramme for å leve et selvhjulpent liv, samtidig som felles oppholdsarealer og trygghetsvert gis sosiale og fysiske tilbud. En trygghetsbolig har positive effekter både for eldre og kommunene. Trygghetsboliger er en type bolig som mangler i dagens omsorgstrapp mellom ordinære boliger og omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Stadig eldre befolkning

En stadig økende levealder og en høyere andel eldre krever at samfunnet tilrettelegger for at personer med begynnende tjenestebehov kommer tidlig inn i tilrettelagte boliger, heter det i høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet foreslår at piloten avgrenses til distriktskommuner i mindre sentrale strøk fordi det er her andelen eldre vil øke sterkest, samtidig som boliger tilpasset eldre i liten grad er tilgjengelig i det ordinære boligmarkedet. NBBL hadde gjerne sett at ordningen ble pilotert i hele landet, men distriktskommuner er et sted å prøve ut en slik løsning.

Viktig for livskvaliteten

Eldre har - i likhet med resten av befolkningen - ansvar for å skaffe seg en god og trygg bolig. I distriktskommuner kan imidlertid få egnede boliger i nærområdet, stor prisforskjell mellom brukte og nye boliger og vegring for å ta opp høy gjeld i alderdommen, hindre eldre å flytte til en mer egnet bolig.

For den enkelte er en tilrettelagt bolig med felles oppholdsarealer viktig for å motvirke ensomhet og opprettholde kognitive funksjoner. Livsløpsstandard i boligen og lokalisering i nærheten av service- og kulturtilbud gjør eldre mer selvhjulpne, og skaper flere møteplasser mellom generasjoner. Det betyr mye for eldres livskvalitet.

NBBL har i sin høringsuttalelse støttet regjeringens forslag, og vi har spesielt bedt om at investeringstilskuddet til omsorgsboliger med heldøgns omsorg også kan tildeles omsorgsborettslag. Det er ikke mulig i dag.  Regjeringen bør likebehandle de ulike boligløsningene.