52 prosent tror på stigende boligpriser det neste året

Andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder faller fra 55 prosent i mars til 52 prosent i dag. Dagens nivå er på linje med gjennomsnittet det siste året. Optimismen er størst på Østlandet, mens forventningene er noe mer dempet på Sør- og Vestlandet. I det ganske land er det fortsatt få som tror på lavere boligpriser, og kun seks prosent forventer et prisfall det neste året.

Åtte av ti forventer høyere boliglånsrente

Norges Bank har nå satt opp renten to ganger det siste halvåret – de første renteøkningene siden 2011 – og folket mener at det er mer i vente. Hele 82 prosent tror at de har høyere boliglånsrente om ett år, en økning på seks prosentpoeng fra forrige måling. Utsikter til økte renteutgifter virker allikevel ikke mer avskrekkende enn at et flertall fortsatt forventer stigende boligpriser.

Nesten ingen er redd for å miste jobben

Som en følge av oppgangstider i norsk økonomi er arbeidsledigheten lav og lønnsveksten tiltagende. Som ventet er dermed også frykten for å miste jobben lav. Kun fem prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året, en nedgang fra åtte prosent i mars. Det fungerer som en motvekt mot de kommende renteøkningene.

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 9.-15. april. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 =  Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (45,6-80,4+61,2) / 3 = 8,8

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS