– Boligpolitikk er en del av svaret på nesten alle de politiske satsingsområdene Støre har sagt han vil prioritere. Ikke minst når det gjelder å redusere ulikhet, og å løse klimakrisen. Derfor har NBBL fokusert på disse to områdene i sine innspill til en ny regjeringserklæring, forklarer Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL

Eierlinja i boligpolitikken reduserer ulikhet

Den norske boligmodellen der mer enn 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig, er resultat av en bevisst politikk gjennom mange tiår. Eierlinja skaper trygghet, stabilitet og gode bomiljøer, og bidrar til å redusere ulikhet.

– Dessverre ser vi at omtrent 90 000 flere har blitt leietakere siden 2015, og andelen som eier har sunket klart mest blant de som tjener minst. Dette er et politisk ansvar som det er viktig for den kommende regjeringen å løse for å redusere forskjeller blant folk, mener Fredriksen.

Sunne boligmarkeder i hele landet

I pressområdene har boligprisveksten over lang tid vært så høy at det skaper store økonomiske og sosiale utfordringer. NBBLs Førstehjemindeks viser at under 1 prosent av boligene i Oslo var tilgjengelige for en førstegangskjøper i 2020.

I distriktene er utfordringen den store risikoen som utbyggere må ta når de setter i gang prosjekter fordi det er et stort gap mellom byggekostnadene og bruktboligprisene.

– For begge disse utfordringene har NBBL forslag om gode politiske tiltak, sier Fredriksen.

NBBL anbefaler at den nye regjeringen bør:
  • Gjeninnføre startlån til boligkjøpere med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital.
  • Gi bedre rammebetingelser for boligetableringsmodeller, som «Leie-til-eie», «OBOS Deleie» og «OBOS Bostart», inkludert finansiering fra Husbanken.
  • Gi Husbanken økte rammer til finansiering av boliger i distriktene, og til grupper med spesielle behov – som unge og eldre – når det ordinære markedet ikke gir finansering.

Boligens betydning for å nå klimamål

Energieffektivisering av bolig og bygg er en viktig del av løsningen for å løse klimakrisen. Da må boligeiere bli stimulert til å innføre ENØK-tiltak i egen bolig og investere i lokal energiproduksjon.

- Den vellykkede el-bilsatsingen i Norge viser at politiske grep som gjør det lønnsomt for folk å velge klimariktige løsninger, fungerer. En liknende satsing bør også gjøres for boligeiere, slik at strømforbruket reduseres og CO-utslipp kan kuttes, mener Bård Folke Fredriksen.

NBBL anbefaler at regjeringen:
  • Lager en plan for minst 10 TWh energisparing i eksisterende bygg innen 2030 hvor 5 TWh skal realiseres innen 2025. Minst 1,5 TWh skal realiseres i borettslag og sameier.
  • Øker støtten til energisparing i husholdningene til minst 1 milliard kroner gjennom Enova. Samtidig må Enova få mandat til å støtte flere typer tiltak, og gi borettslag og sameier en egen støtteordning
  • Innfører en nasjonal støtteordning til ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, sameier og garasjelag.

21 organisasjoner bak felles ENØK-innspill

De neste ti årene kan energisparetiltak i boliger og bygg redusere energibruken med nær 20 TWh fra dagens nivå. En slik satsing vil i tillegg skape mange nye arbeidsplasser og øke standarden i bygningsmassen. Det mener, NBBL som sammen med 20 andre miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner, har gitt regjeringen innspill til energisparing i boliger og bygg.