Mange boligbyggelag har forvaltningsoppdrag for boligstiftelser. Mange boligbyggelag har også vært medstiftere til disse stiftelsene, og sitter i sentrale posisjoner i stiftelsenes styrer i dag. Loven gjelder kun stiftelser der kommunen er eneste stifter, men NBBL er kjent med at det kan bli foreslått fra andre høringsinstanser at også stiftelser som har medstiftere kan oppheves med samtykke fra medstifter.

For å kunne vurdere hvilke konsekvenser dette får for boligbyggelagene trenger vi tilbakemelding fra dere.

Dokumentene til høringen kan du finne her.

Bakgrunn

Mange boligstiftelsene er etablert på 60 og 70-tallet, ofte tildelt offentlige midler med boligsosiale formål. Disse var i starten tett integrert i det kommunale tjenesteapparatet. Det kraftige fallet i eiendomsprisene på 80-tallet, medførte også av mange kommuner ønsket å overlate risikoen og boligutviklingen til private, gjennom å opprette boligstiftelser. Stiftelsenes formål er først og fremst å skaffe boliger til vanskeligstilte.

Kommunene hevder at organiseringen som stiftelse medfører vanskeligheter for kommunene med å utføre sine oppgaver med å skaffe boliger til vanskeligstilte. Kommunene ser det også som problematisk at man ikke har mulighet til å frigjøre de eiendomsverdier som ligger i stiftelsene, og som kommunen har bygget opp gjennom sitt engasjement i stiftelsene.

Se KS sin artikkel om temaet fra 2018 her.

NBBL ber om innspill og kommentarer til høringen, slik at høringsuttalelsen på best mulig måte kan representere boligbyggelagenes interesser i denne saken. Henvendelser kan rettes til advokat Line C.B. Bjerkek, lb@nbbl.no.