Arbeidsgruppen besto av regnskapsledere fra 4 boligbyggelag. Det var Kenneth Lund Larsen, Økonomisjef i Vestbo, Egil Havre, Regnskapssjef i OBOS, Liv Kristin Andersen, Avdelingsleder regnskap NBBO og Anja Davidsen, Fagansvarlig regnskap BORI. Gruppen har hatt flere møter og drøftet seg gjennom forslaget fra Regnskap Norge. Uttalelsen er ført i pennen av Line Bjerkek fra NBBLs advokatkontor.

Øvrige medlemmer i NBBL har vært invitert til å komme med innspill, gjennom nyhetssak i NBBLs nyhetsbrev, og gjennom digitalt møte 19.april hvor Leder for næringspolitikk i Regnskap Norge gjennomgikk forslaget.

Forslaget bygger på forslaget til ny regnskapsførerlov (NOU 2018:9). Loven er enda ikke kommet til politisk behandling i Stortinget, slik at det kan komme endringer. Regnskap Norge uttaler på sine hjemmesider at man ønsker å «ha en oppdatert standard klar så tidlig som mulig, og innen ikrafttredelse av ny lov. Dersom den endelige loven vil ha endringer i forhold til forslaget i NOU 2018: 9, vil bransjestandardutvalget tilpasse god regnskapsføringsskikk tilsvarende. Behovet for ny høring vil i så fall bli vurdert i forhold til endringenes karakter.»

Tilpasning til moderne teknologi

Arbeidsgruppen er generelt positive til endringene, og de større grepene som er gjort for å gjøre dokumentet mer funksjonelt.

Fremveksten av digitale tjenester og tilpasning til moderne teknologi har vært et av flere fokusområder for Regnskap Norge i arbeidet. Arbeidsgruppen er fornøyd med at det har vært fokusert på dette temaet, men kunne ønsket at forslaget var enda tydeligere på dette punktet.

Ordlyden i forslaget benytter i mange tilfeller skjønnsmessige begreper, som «tilstrekkelige» og «tilfredsstillende». Det er forståelig at et element av skjønn er nødvendig for å oppnå den nødvendige fleksibilitet, kanskje særlig i forhold til teknologisk utvikling fremover. Det er allikevel en bekymring fra arbeidsgruppen om at kontrollører fra Regnskap Norge vil praktisere dette ulikt, og vi ser derfor behov for god veiledning om innholdet i begrepene.

Du kan lese hele NBBLs høringsuttalelse HER og se dokumentene fra Regnskap Norge HER.