NBBLs hovedprioriteringer

1. Det må bygges et tilstrekkelig antall gode og varierte boliger.

Lokale myndigheter må sørge for planlegging og regulering for boligbygging som møter framtidens behov.

Boligbyggingen har tatt seg opp, og igangsettingen i 2016 ligger an til å bli godt over 30 000 boliger. Det er fortsatt behov før økt byggeaktiviteten og at dette finner sted først og fremst i pressområdene.

Befolkningsøkning, eldrebølge og økonomisk krevende boligetablering, er stikkord for de utfordringer Norge står overfor på boligmarkedet. Det er derfor viktig med kompetente, effektive og inkluderende planprosesser i kommunene.

NBBL jobber for:
- Sterkere statlig virkemiddel­bruk for å øke  boligbyggingen. I 2016/17 vil NBBL særlig se nærmere på byvekstavtaler, og hvordan disse bør utformes for å virke stimulerende på boligbyggingen.  Vi vil også se nærmere på hvorvidt slike avtaler har hatt noen virkning så langt i regjeringsperioden.
- For at det utvikles statlige stimulanser og føringer som gir bedre og mer samordnede kommunale og regionale planprosesser.
- NBBL er representert (v/Daniel Siraj, OBOS) i Oslo kommunes «Boligvekstutvalg». NBBL skal følge med på utvalgets arbeid og spille inn eventuelle forslag til økt boligbygging. 
- NBBL skal samle og bearbeide nyttig kunnskap om boligmarkedet generelt og boligbyggingen spesielt, blant annet i forbindelse med NBBLs kvartalsvise boligmarkedsrapport

2. Forenklinger og effektiviseringer i lov- og regelverk for boligbygging.

Regjeringen har iverksatt flere positive tiltak. Det er viktig at arbeidet fortsetter, og at det gir resultater i kommunene. Byggesaksbehandlingen må bli enklere, raskere og mer forutsigbar.

NBBL jobber for:
- Effektivisering og forenkling av lov og regelverk som påvirker boligbyggingen og søke samarbeid med andre aktører for å få et sterkere trykk på sakene.
- NBBL skal vurdere konsekvensene (hva som er oppnådd) av iverksatte endringer i PBL og TEK og praktisering av det så langt.

 

3. Bedre målrettede økonomiske tiltak for å gjøre eksisterende boliger mer energieffektive og bedre tilgjengelige

Framtidens boliger er i all hovedsak bygd. Mange av boligene er fra en tid med helt andre klimakrav og tilgjengelighetskrav enn det vi har i dag. Derfor er det nødvendig med betydelige oppgraderinger for at de fremover fortsatt skal være gode boliger.

NBBL jobber for:
-At borettslag og sameier gis minst like gode muligheter gjennom Enovas tilskuddsordninger til energieffektiviseringstiltak som private har fått.
-At arbeidsdelingen mellom Husbanken, DiBK og Enova på området energieffektivisering av boliger blir avklart.
-Gode rammebetingelser for borettslag som ønsker å produsere egen energi og bli Plusskunder.
-At det i Statsbudsjettene for 2017 og 2018 kommer målrettede økonomiske virkemidler for å stimulere til ambisiøse oppgraderinger av eksisterende boliger på områdene tilstandsvurdering, energieffektivisering og etterinstallering av heis.

 

4. Tiltak som gjør at ungdom skal ha mulighet til å etablere seg i en god bolig med boutgifter de kan leve med.

Ungdom som ikke kan få økonomisk hjelp fra sine foreldre kan lett bli taperne i dagens boligmarked. For å sikre sosial stabilitet og mer likhet er det behov for tiltak.  

NBBL jobber for:
- En ytterligere forbedring av BSU-ordningen og sterkere satsing på studentboliger.
- At det kan gis tilskudd til flere utleieboliger for ungdom – også bygd av private.
- En utvidelse av startlånordningen.

5. Det skal være lønnsomt å bo konsentrert – både for samfunn og beboere.

Den individuelle friheten til selv å velge, står i noen grad i motsetning til å kunne utnytte stordriftsfordeler ved fellesløsninger i borettslag og sameier. Dette gjelder bl.a. ved fellesmåling av strøm, og felles innkjøp av teletjenester. Å bo konsentrert ønskelig fra myndighetenes side med tanke på miljøgevinster, transport og kommunale tjenester. Dette gjenspeiles ikke i avgiftene.

NBBL jobber for:
- Å spre kunnskap og forståelse for borettslagsmodellen.
- NBBL skal følge opp lovproposisjonen om revisjon av eierseksjonsloven som ble avgitt desember 2016.
- NBBL skal vurdere avgiftsnivå for konsentrert bebyggelse kontra avgifter for mer spredt bebyggelse.

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.