Studentboliger og utleieboliger for ungdom

NBBL mener at flere studentboliger og utleieboliger myntet på ungdom vil bidra til mer ordnede og forutsigbare forhold på leiemarkedet. Det vil også bidra til å holde leieprisene nede. Dette er ikke minst avgjørende for ungdom som må leie mens de sparer til et boligkjøp. NBBL mener derfor det bør satses på bygging av husbankfinansierte utleieboliger for ungdom og minst 3 000 nye studentboliger årlig.

Kun 14 prosent dekning av studentboliger

Det er i dag over 270 000 studenter i Norge, mens antall studentboliger er under 40 000. De fleste som studerer må dekke sitt boligbehov på det ordinære private markedet for leie av bolig. Det har lenge vært et mål for Norsk studentorganisasjon å få økt deknings-graden for student¬boliger fra ca. 14% til 20% (antall hybler/antall studenter). 

60 prosent av de unge leier

De fleste unge etablerer seg først i en leid bolig. Av alle unge enslige mellom 20 og 35 år bor nærmere 60 prosent i leid bolig (FoB/SSB 2011). Også andre grupper som innvandrere, skilte osv. etterspør leid bolig for kortere eller lengre perioder. Det er derfor viktig at det er et godt tilfang av både studentboliger og private leieboliger der leietakerne møter ordnede leieforhold til akseptable priser

Tilbudet av utleieboliger fra profesjonelle seriøse aktører bør økes

NBBL mener eierlinja er viktig, men det er samtidig behov for et godt tilbud av  utleieboliger. På det norske leiemarkedet finner vi generelt en kraftig over¬representasjon av enslige og mennesker med lave inntekter. At leieprisene holdes i sjakk har derfor en svært gunstig fordelingseffekt og det øker mobiliteten i arbeidsmarkedet. Et bedre tilbud av gode og nøkternt priset utleieboliger vil utfordre leieprisene i det private markedet.

NBBL mener derfor det bør bygges flere utleieboliger i regi av profesjonelle private aktører, herunder bolig¬byggelag. De økonomiske rammebetingelsene for seriøse utbyggere som ønsker å bygge og drifte utleieboliger må bedres.

NBBL mener også det bør bygges minst 3 000 student¬boliger i året. En del av disse bør bygges sentralt i de større byene og ses som en integrert del av byutviklingen. Å få til flere integrerte studentboliger i mer ordinære bolig- og byutviklingsprosjekter, bør være et felles mål for staten og aktuelle kommuner.   

NBBLs forslag:  

  • Bruke Husbankens grunnlån til å etablere utleieboliger for ungdom
  • Private utbyggere må få mulighet til lang fastrente på grunnlånet allerede på det tidspunkt beslutningen om å bygge tas (Det reduserer sterkt usikkerheten for framtidige kapitalutgifter) 
  • Det bør bygges minst 3 000 nye studentboliger årlig 
  • Det bør innføres gunstigere avskrivningsregler også for utleieboliger          

Politiske signaler

Enkelte partier har omtalt behovet for utleieboliger i sine partiprogram 2017 - 2021. Venstre ønsker økte Husbankrammer til utleie¬boliger. MDG ønsker et godt tilbud av utleieboliger, men nevner «ikke-kommersiell utleie». Det gjelder også Rødt. SV foreslår en egen lov for ikke-kommersielle boliger.

Alle partiene ønsker å øke byggingen av studentboliger.


 

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.