5 tiltak som gjør det enklere for unge å kjøpe sin egen bolig

5 tiltak som gjør det enklere for unge å kjøpe sin egen bolig

Å leie mens du sparer til egenkapital på 15 prosent er vanskelig i dagens marked. Vi må sikre at unge uten foreldrehjelp har en reell mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. 80 prosent av husstandene i Norge eier sin egen bolig og politikerne er opptatt av at denne andelen opprettholdes.

Derfor foreslår NBBL en ungdomspakke med fem tiltak vi mener vil hjelpe unge på boligmarkedet.

1. Utvid startlånordningen

Dagens startlånordning er forbeholdt langvarig vanskeligstilte. Den må utvides, slik at også unge med vanlig inntekt uten mulighet til å oppfylle egenandelskravet kan få lån. Dette vil gi flere unge mulighet til å kjøpe egen bolig. Les hvordan her

2. Bygg minst 3000 studentboliger årlig

Det har vært en positiv utvikling i antallet studentboliger de senere årene, og i 2017 er det bevilget penger til bygging av 2.500 boliger. Økningen i antallet studenter gjør at andelen studentboliger per student likevel er om lag den samme som før. Det må derfor bygges minst 3.000 studentboliger årlig kommende stortingsperiode. Les hvordan her

3. Flere utleieboliger

Alle vil uansett ikke kunne kjøpe egen bolig. Derfor er det viktig med et velfungerende og seriøst utleiemarked. Det trengs flere utleieboliger for unge, og med en husleie der det er rom til å spare til egen bolig. Det er i tillegg viktig å legge til rette for flere seriøse aktører på utleiemarkedet. Les hvordan her

4. Styrk og spiss BSU-ordningen

BSU-ordningen har hjulpet mange unge inn i boligmarkedet. Ved en spissing av ordningen slik at den forbeholdes førstegangskjøpere vil ordningen treffe enda bedre enn i dag. I tillegg vil både årlig og samlet sparebeløp ved en slik spissing kunne økes, uten at ordningen blir dyrere for staten. Les hvordan her

5. Mer «leie-til-eie»

Såkalte «leie-til-eie-prosjekter» gjør det enklere for ungdom å kjøpe bolig, ved at det åpnes for å leie en bolig noen år før den kjøpes. Det trengs derfor flere slike prosjekter, og også husbankfinansiering av «leie-til-eie»-boliger, samt et bedre definert rammeverk. Les hvordan her

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her