Stort behov for flere heiser

Mange eksisterende boligblokker er uten heis. Å gi tilskudd gjennom Husbanken til etterinstallering av heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt (Oxford Resereach 2016). Derfor bør heistilskudd og andre tiltak som bedrer tilgjengeligheten i eldre borettslag og sameier økes – ikke kuttes slik regjeringen gjorde i 2017.

Heis er dyrt

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal bo i egen bolig lengst mulig, og dette er også i tråd med de aller fleste eldre sine egne ønsker.

Vi vet at antallet eldre vil øke mye framover: Antall eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antall over 90 år vil antakeligvis firedobles (Kilde: SSB). 

Mange eldre bor i dag i lavblokker uten heis. Å etterinstallere en heis koster 2-3 millioner. Siden heis er kostbart, er det krevende å få tilstrekkelig oppslutning blant beboere i borettslag og sameier om å gå inn for en slik investering. Uten betydelige tilskudd, vil arbeidet med etterinstallering av heis nærmest stoppe opp.

Mange av de som bor i eldre lavblokk-bebyggelse har dessuten få alternative boliger å flytte til. I utgangspunktet bor de ofte i de rimeligste boligene, og det vil være økonomisk vanskelig for mange å flytte til en ny langt dyrere bolig med heis. 

Fremdeles er det ca. 680 000 personer eller 13 % av befolkningen som bor i 2. etasje eller høyere i bygg uten heis. 

Tilskuddet til heis må økes

NBBL mener det er viktig å bedre tilgjengeligheten i den eldre blokkbebyggelsen slik at boligene kan være gode boliger for alle – og spesielt for eldre beboere. Heis er en forutsetning for tilgjengelige og trygge boliger.

NBBL mener rammene til heistilskudd minst bør tredobles til 200 mill. kroner, og etter hvert økes til ca. 300 mill. kroner. For å få boligselskapene til å gå inn for etterinstallering, bør den økonomiske støtten til hvert enkelt prosjekt normalt dekke 40-50 prosent av kostnadene. Hvis Husbanken må prioritere, bør det ytes tilskudd til boliger der det bor mange eldre – og der eldre kan bli boende. 

Politiske signaler

Det er bare SV som konkret i sitt program sier at de vil styrke heistilskuddet, men både AP, KrF, SP og Rødt har formuleringer i sine program der det legges vekt på støtte til tilpasning av boliger for at eldre skal kunne bli boende i eget hjem.

I 2017 er rammen til heis 68,5 mill. kroner. Det ble søkt om midler for 213 mill. kroner, som er over 3 ganger så mye som rammen. I forslag til statsbudsjett for 2018 reduseres tilskuddet ytterligere med ca. 25 mill. kroner eller en halvering av tilskuddet de to siste årene. I 2016 ba et stortingsflertall regjeringen se nærmere på behovet for tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme. Dette vil regjeringen komme tilbake til i 2018.

Les mer på NBBLs heisside

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.