NBBL jobber aktivt med å vurdere hvordan den økonomiske aktiviteten kan trappes opp når situasjonen i landet normaliseres etter korona-krisen. Vi har blant annet kartlagt om det finnes barrierer i bygningsregelverket som kan hindre byggeprosjekter å komme raskt i gang, samt hvilke tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

I et brev til kommunaldepartementet fredag (se vedlegg) setter vi lys på noen av fristreglene i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven (pbl § 21-9 Bortfall av tillatelse) som kan skape utfordringer. NBBL foreslår samtidig følgende tiltak:

1. Varighet av rammetillatelse 3 år: kan forlenges med 1-2 år.

Loven fastlegger at når det er gitt rammetillatelse så bortfaller denne automatisk 3 år etter at tillatelsen er gitt hvis tiltaket ikke er igangsatt. Hensynet er å sikre at byggearbeider kommer i gang innen rimelig tid etter at byggetillatelse er gitt. NBBL mener at «rimelig tid» i denne sammenheng må revurderes i lys av krisen.

2. Varighet av igangsettingstillatelse 2 år: kan forlenges med 1 år
Med samme begrunnelse som over bør igangsettingstillatelsene gyldighet kunne forlenges med 1 år.

3. Innstilling av tiltak og hjemler for fjerning og opprydding av bygge- og anleggsgrunn: gjelder ikke opphold av byggearbeid pga. korona-krise
§ 21-9 andre og tredje ledd har bestemmelser om rydding og fjerning av rigg og utstyr for byggearbeid dersom arbeid innstilles, både av hensyn til offentlig trafikk og at det virker skjemmende. Vi henstiller departementet om å se på muligheter for oppmykning av disse der innstilling av byggearbeidene har sammenheng med korona-krisen.

;