Gode og trygge boliger for eldre 

NBBL har som mål at eldre skal bo trygt og godt i egen bolig. Dette er viktig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, men også de eldre ønsker å bli boende lengst mulig i eget hjem. Denne målsettingen er det også bred politisk enighet om, men det er lansert få tiltak som vil bygge opp om den.  

1. Trygghet, tilgjengelighet og trivsel

Det overordnede målet er at den enkelte selv tar et størst mulig ansvar for at man møter alderdommen i en egnet bolig, men det er samtidig behov for tiltak for å stimulere til de gode løsningene. 

Boliger for eldre må inkluderes i boligdelen av kommuneplanen, og boligpolitikk og omsorgspolitikk må sees i sammenheng. Kommunene må tilby rådgiving, veiledning om hvordan eldre kan tilpasse egen bolig. Dette for at eldre selv og boligselskapene i størst mulig grad tar ansvar. 

I blokkbebyggelsen er det vanskelig for de eldre å ta et eget ansvar for det som ligger utenfor leiligheten – som for eksempel heis. NBBL mener derfor bevilgningen til etterinstallering av heis må styrkes, og det er behov for flere økonomiske stimuleringstiltak for at eksisterende boliger kan oppgraderes til framtidens eldreboliger. I tillegg til heistilskudd er det også behov for tilskuddsmidler til å tilpasse eksisterende boliger.

Private utbyggere må gis bedre muligheter til å bygge omsorgsboliger med investerings-tilskudd etter avtale med kommunene. Investeringstilskuddet bør dessuten fortsatt kunne disponeres til oppgraderinger av eldre sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

NBBL mener det bør etableres et tilbud med «høyinnskuddslån» i Husbanken som er spesielt myntet på nye boliger for eldre som flytter fra enebolig til leilighet som er dyrere enn eneboligen de selger. Dette vil være spesielt aktuelt på mindre steder der boligbyggere har behov for ekstra drahjelp for å sette i gang bygging av sentrumsnære, lettstelte og tilgjengelige boliger.

For å sette boliger for eldre på dagsorden, mener NBBL det bør igangsettes et eget program «Gode boliger for eldre», jf. tilsvarende satsinger i Sverige og Finland. 

NBBL mener det bør etableres en ordning med trygghetsboliger som kan falle inn under det statlige investeringstilskuddet, uten at boligene er tilrettelagt for heldøgns pleie, men er godt tilrettelagte for eldre med servicefunksjoner osv, jf. den svenske modellen.

2. Mange flere eldre – i eldre boliger

Eldre og bolig har i lang tid vært et satsingsområde for NBBL. Boligbyggelagene forvalter ca. 7 000 omsorgsboliger der ca. 6 000 ble bygd på 1990- og 2000-tallet under den første omsorgsboligreformen. Det bor dessuten forholdsmessig flere eldre i borettslag enn andelen eldre skulle tilsi.I stor grad består dette av enslige. 

Antallet eldre vil øke sterkt framover fra ca. 2020. Fra i dag vil antallet eldre over 80 år dobles fra 220 000 personer til ca. 440 000 personer i 2040 i flg. SSBs artikkel Befolkningsframskrivinger 2016-2100, Økonomiske analyser 3/2016. Antallet eldre vil fortsette å øke også etter 2040, og det forventes en tredobling fram til 2060. Ca. 50 prosent av alle over 80 år har en varig funksjonsnedsettelse. 30 prosent av disse bor i en tilrettelagt bolig, mens 17 prosent har behov for tilrettelegging (NOVA nr. 11/16).

Store deler av boligmassen er gjennomgående dårlig tilpasset beboere med nedsatt funksjonsevne. Bare 10 prosent av boligmassen er rullestoltilpasset, og det er fremdeles 350 000 boliger beliggende i andre etasje eller over som mangler heis (Kilde: SSB). Mange mindre steder mangler egnede boliger for eldre fordi det er ulønnsomt for utbyggere å sette i gang bygging med eksisterende prisnivå.

3. Politiske signaler

Om vi ser nærmere på de politiske partiprogrammene, viser disse at alle partier er opptatt av et engasjement for gode boliger for eldre - i en eller annen form. 

  • Rødt legger vekt økt på statlig finansiering og rett på bolig eller institusjon
  • MDG foreslår støtte til bofelleskap mv. der eldre kan støtte og ta vare på hverandre
  • SV vil ha kommunal tilrettelegging når eldre bor hjemme og varierte botilbud for eldre. De er eneste parti som omtaler at de går inn for økt tilskudd til heis.
  • SP vil øke støtten til tilpasning av egen bolig for eldre og bygge ut flere omsorgsboliger
  • AP vil ta initiativ til et eldreboligprogram og botilbud der generasjoner kan ta vare på hverandre.
  • KrF har den mest omfattende eldreboligpolitikken. De ønsker å stimulere til flere boliger med servicefunksjoner, lettstelte boliger, bofellesskap, generasjonsboliger, samt at kommunene må tilby boligrådgiving for tilpasning av bolig og planlegge boliger for eldre etter «omsorgstrappa».
  • V ønsker å stimulere til bygging av flere omsorgsboliger og de vil gi støtte til etablering av «samvirkeboliger» og støtte til bygging av fellesareal?
  • H ønsker å omgjøre Husbankens tilskuddsordning til en støtteordning for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, demenslandsbyer, private bofelleskap mv.
  • FrP har også mange tiltak for eldreboliger. De ønsker å opprettholde et gunstig investeringstilskudd til omsorgsboliger med velferdsteknologi, og til rehabilitering, ROT-fradrag ved tilpasning av bolig, flere tilpassede botilbud for eldre, samt stimulere til privat kjøp av omsorgsbolig. 

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.