Figur. Personer som sparer i BSU fordelt i inntektsgrupper, 2015, Kilde: SSB

BSU-ordningen bør styrkes og spisses

For å hjelpe unge inn på boligmarkedet, ønsker NBBL en spisset og rausere BSU-ordning. I dag benyttes ordningen i stor grad av sparere som allerede eier egen bolig. Dersom muligheten for skattelette opphører etter første boligkjøp, frigjøres det midler til en betydelig oppjustering av både årlig og totalt sparebeløp. 

Vanskelig for unge 

Høye boligpriser, krav om 15 prosent egenkapital og maksimalt fem ganger inntekten i lån, gjør det utfordrende for mange unge med normale inntekter å kjøpe bolig – så sant man ikke får hjelp fra foreldre. Med høy boligprisvekst, og høye leiepriser er det krevende å spare nok. Den norske eier-linja har bred politisk støtte og gjennom skattesystemet favoriseres eie av bolig. Dette bør forplikte politikerne til å legge til rette for at unge gis mulighet til å kjøpe bolig. 

Sterk støtte i folket

IPSOS-spørsmål fra mai 2017 viser at BSU-ordningen har bred støtte i befolkningen. Hele 92 prosent mener det er riktig å støtte ungdoms boligsparing gjennom BSU, og eldre slutter like bredt om ordningen som unge. Det er dessuten helt marginale forskjeller med hensyn på partitilhørighet.

Fordelingsvirkninger av BSU-ordningen

Et ankepunkt mot BSU-ordningen er at den støtter de med høyest inntekt mest. Figuren under bekrefter det. Men om vi ser bort fra de med inntekt under 100 000 kroner (der mange betaler lite eller ingenting skatt) blir bildet annerledes Se figur over). 

Dessuten: Ingen spareordning vil ha bare positive fordelingseffekter, men det kan ikke være et avgjørende motargument mot en ordning det er sterkt behov for i et boligmarked som det norske. Særlig etter at kravet til egenkapital har blitt skjerpet. 

NBBL synes derfor at de fordelingspolitiske argumentene mot ordningen på ingen måte er sterke nok til å gå mot et BSU-system som stimulerer ungdom til å legge seg opp høyst nødvendig egenkapital. 

Ikke BSU til boligeiere

Beregninger fra NBBL viser at ved å begrense BSU til de som enda ikke har kjøpt bolig, kan det gjennomføres betydelige oppjusteringer av både årlig og samlet sparebeløp innenfor dagens budsjett¬ramme/uten økte utgifter for staten. Dette fordi det i dag er 139 000 boligeiere med BSU-sparing, dvs. at 38 prosent av de som sparer til bolig ved BSU, eier allerede egen bolig. Denne gruppen står for 42 prosent (om lag 500 millioner av 1,2 milliarder) av skattelettelsene i BSU-ordningen (Kilde: SSB). 

NBBLs forslag til ny BSU-ordning

  • Årlig sparebeløp i BSU-ordningen økes fra 25 000 til 50 000 kroner
  • Totalt sparebeløp økes fra 300.000 til 500.000
  • Det bør vurderes å fjerne BSU-sparing for de som allerede er boligeiere

Dette vil gi etter NBBLs mening gi en ordning som i større grad matcher et vanlig egenkapitalkrav (på 15%) i dagens boligmarked. 

Politiske signaler

De fleste partiene har ikke nevnt BSU i sine partiprogrammer og vi forstår det slik at de flest ønsker en videreføring av ordningen slik den er nå. I sine partiprogram 2017-2021 signaliserer FrP at de ønsker å øke både årlig og total spareramme i BSU. KrF og Rødt ønsker at BSU-sparing skal gå til første boligkjøp. Flere ungdomspolitiske partier (KrFU, Venstre, AUF og SV) har uttalt seg sterkt kritisk til dagens BSU-ordningen. Noen vil endre den, mens andre vil fjerne den.   
 

NBBLs boligpolitiske program

I NBBLs boligpolitiske program finner du tiltak for:

1. HØY OG STABIL BOLIGBYGGING

2. SAMLING AV STATLIG ANSVAR FOR BOLIG- OG BYGNINGSPOLITIKKEN

3. DET MÅ BYGGES KONSENTRERT – OG DET MÅ LØNNE SEG Å BO KONSENTRERT

4. BOLIGER MÅ FORNYES I ET MILJØ- OG ELDREPERSPEKTIV.

5. BOLIGETABLERINGEN FOR UNGE MÅ BLI ENKLERE

Les mer her

Høringsuttalelser og brev

Hvert år avgir NBBL høringsuttalelser og sender brev til ulike instanser angående saker som er viktig for boligbyggelagene. Her finner du oversikten.