Arendalsuka 2022

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. Debattene og seminarene kan følges fysisk i Arendal eller via livestream fra hvor som helst. Her er en oversikt over arrangementene NBBL deltar på i år.

Monstermaster, eller mikrogrid med solkraft?

Arrangør: Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Tid: Tirsdag 16.8.2022 kl. 12:20 - 13:20
Sted: Baker Jørgensen

Energisystemet må endres. Målet er et lavutslippssamfunn som ivaretar økologisk fotavtrykk og unngår store, nye naturinngrep. Det krever overgang til mer klimavennlig energi. Selv om vannkraft utgjør ryggraden i dagens kraftsystem, er det bygget på sentral produksjon hvor kraften fraktes over lange distanser for lokalt konsum. Høye strømpriser, et presset kraftsystem og etterspørsel etter mer energi gjør at vi må tenke nytt. Hvordan realiserer vi raskt den rimelige og kortreiste kraften?

Lokal solkraft er opplagt en del av løsningen. Potensialet for solkraft er stort, og kan realiseres raskt. Solanlegg er blitt rimelig og enkelt, og gir relativt konfliktfri kraft sammenlignet med ny vann- og vindkraft. Konsumentene kan selv produsere rimelig strøm for eget forbruk. Riktig kombinasjon av solkraft og vannkraft kan også gjøre kraftsystemet mer robust, slik at vi unngår ny nettutbygging.

Men solkraft utfordrer gamle ideer og tankegods. Nye forretningsmodeller for lokal energiproduksjon må utvikles, og strømnettet må være klar for å ta imot den nye kraften.

I dette seminaret møter du representanter for byggeiere, solkraftindustrien, kraftindustrien og myndigheter som diskuterer hvordan kraftsystemet og markedet må endres for å ta imot store mengder solkraft.

Konfliktfri eller konfliktfull kraft?

Arrangør: Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Tid: Tirsdag 16.8.2022 kl. 13:40 - 14:30
Sted: Baker Jørgensen

Kraftunderskudd og stort behov for mer kraft reiser politisk debatt med mange interessemotsetninger og politiske målkonflikter. Det er behov for mer kraft til grønn industri og nye arbeidsplasser, som skal bidra til omstilling fra oljeøkonomi. Statnett har beregnet at dagens overskudd på 15 TWh reduseres til 3 TWh i 2026/27, og at Sør-Norge går i underskudd. Utbygging av vindkraft på land og ny vannkraft kommer i konflikt med natur, og havvind gir først bidrag i 2040.

NVE har beregnet at energieffektivisering i bygg kan gi oss nær 24 TWh samfunnsøkonomisk lønnsom kraft, som også er konfliktfri kraft. Hva er best, konfliktfri eller konfliktfylt kraft? – hvor gir investeringene raskest ny, nødvendig kraft? – Og hva trengs av politikk og virkemidler?

Hvordan boligene våre kan fremme folkehelse og livskvalitet

Arrangør: NBBL, Arendal Boligbyggelag
Tid: Tirsdag 16.8.2022 kl. 15:30 - 16:30
Sted: Taket på Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2

Sosial bærekraft har vokst frem som et sentralt premiss for all boligutvikling. Boligen skal være rammen rundt et godt liv og fremme folkehelse og livskvalitet, og må tilpasses de livene folk lever.
I boligsamvirket har vi troen på de organiske fellesskapene som nabolagene våre utgjør – at vi sammen kan møte klimautfordringene med ombruk og delingsøkonomi, og begrense utenforskap med sosiale møteplasser og fellesskap.  Derfor vokser det stadig frem nye boligkonsepter tuftet på mangfold, medvirkning og grønne, bærekraftige verdier.
I dette arrangementet får du vite hva sosial bærekraft omhandler – og vi viser gode eksempler fra tre boligbyggelag.

Ligger løsningen på strømkrisen i boliger og yrkesbygg?

Arrangør: Nelfo, Naturvernforbundet, El og IT Forbundet
Tid: Onsdag 17.8.2022 09:30-10:30
Sted: MØR Biffhus, restauranten i 1. etg.

Ekstreme strømpriser har denne vinteren vært en stor belastning for både husholdninger og næringsliv. Samtidig skaper utviklingen i strømmarkedet store barrierer mot elektrifisering og ny grønn næringsutvikling.

Det går mot et underskudd på strøm i Sør-Norge allerede i 2026. Med store begrensinger i tilgangen på ny vann- og vindkraft undres mange nå om det grønne skiftet må settes på vent til havvindsatningen realiseres i 2040.

Kanskje ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg? Analyser fra NVE viser at boliger og næringsbygg kan spare 13 TWh strøm gjennom lønnsomme tiltak. Solceller på tak kan bidra med ytterligere 7 TWh. TIlsammen utgjør dette omlag 14% av Norges samlede strømproduksjon.

Hvordan løser vi strømkrisen? Hvorfor satser vi ikke mer på bygninger i energipolitikken? Hva må til for at potensialet skal realiseres?

Inne eller ute av boligmarkedet – det nye klasseskillet?

Arrangør: DNB
Tid: Onsdag 17.8.2022 11:30 - 12:30
Sted: Lille Hotell

Boligmarkedet i byene har eksplodert og unge uten foreldrehjelp sliter med å komme inn. Samtidig er egen bolig den viktigste faktoren i fremtidig formuesoppbygging. På denne måten er boligmarkedet i ferd med å skape nye klasseskiller. Hva kan gjøres for at unge uten rike foreldre skal komme seg inn? Hvilke nye modeller bør utvikles? Bør eierfilosofien erstattes med andre boformer?

Grønt industrieventyr krever økt boligbygging

Arrangør: NBBL, Arendal Boligbyggelag
Tid: Onsdag 17.8.2022 kl. 13:30 - 14:30
Sted: Taket på Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2

En hel region står foran et nytt, grønt industrieventyr etter at batterifabrikken Morrow Batteries valgte Arendal som arena for sitt nye produksjonsanlegg. I flere andre byer - som Mo i Rana, Narvik og Mosjøen - pågår arbeidet med å etablere gigantfabrikker for fullt, mens det i varierende grad er planer for å styrke boligbyggingen.
Kvalitetsboliger i gode bomiljøer er avgjørende for at kommunene skal være attraktive for de nye arbeidstakerne på sikt. Batteribyer i Sverige rapporterer om boligmangel og svimlende leiepriser som følge av store etterslep på tilbudssiden, med negative konsekvenser for nye arbeidstakere og eksisterende innbyggere.

For å redusere ubalansen i boligmarkedet blir det helt nødvendig at også det offentlige legger til rette for økt boligbygging i industriområder. I dette arrangementet ser vi på forslag til tiltak som kan realisere nødvendig boligbygging i nye industriområder. Det blir ikke mye ny industri uten mange nye boliger.

Hvordan får vi et boligmarked for flere?

Arrangør: Norges Eiendomsmeglerforbund, NBBL, Huseierne
Tid: Onsdag 17.8.2022 kl. 15:00 - 16:00
Sted: Arendal Boligbyggelags lokaler – Malmbryggen, Vestre gate 2

Regjeringen ønsker at flere skal kunne eie sin egen bolig. Men hvordan skal vi få til det når boligprisene går oppover. Må det bygges mer, skattlegges mer eller lånes ut mer penger til boligkjøperene? Vi tar debatten.

Byggpuls – på næringens produktivitet

Arrangør: Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Tid: Torsdag 18.8.2022 kl. 10:30 - 11:20
Sted: Baker Jørgensen

Byggenæringens effektivitet har et betydelig potensial verden rundt. Som landets største landbaserte næring har byggenæringens produktivitet stor betydning for Norsk verdiskaping. Samtidig opplever også byggenæringen en sterk pris- og kostnadsvekst i 2022.

Vi følger opp fjorårets ByggPuls om hvor Norsk byggenæring står, med særlig fokus på status og muligheter for økt effektivitet i hele verdikjeden.

En panelsamtale vil følge opp tre innlegg for å skape omforent forståelse av muligheter, utfordringer og viktige tiltak for økt effektivitet.

Etableringsmodeller – slik kan flere bli boligeiere

Arrangør: Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
Tid: Torsdag 18.8 2022 kl. 13:40 - 14:30
Sted: Baker Jørgensen

Boligmarkedet er stengt for stadig større grupper. Kravene til egenkapital gjør terskelen for å kunne kjøpe egen bolig urimelig høy. Selv for personer med god betalingsevne og mulighet til å betjene lån, er drømmen om egen bolig fortsatt det; en drøm.  Dette kan igjen skape et større klasseskille på boligmarkedet der mange blir avhengige av foreldrebanken for å få foten innenfor.

Det er et paradoks at krav myndighetene nå setter til egenkapital stenger en stadig større gruppe boligsøkere ute fra muligheten til å eie egen bolig. Dette vil flere aktører i bransjen nå gjøre noe med, enten på egen kjøl eller i samarbeid med det offentlige.

Gjennom ulike modeller som bla leie til eie, Bostart og Deleie vil terskelen for å komme inn på boligmarkedet senkes.  Fellesnevner er at kravet til egenkapital og lånebehov for boligkjøperen reduseres, samtidig som dette løftes over på utbygger. Hvilke utfordringer støter man på innenfor dagens lovverk og hvilke konsekvenser vil en evt. lovendring innenfor plan- og bygningsloven ha?

Program og innledere:

Tempen på boligmarked ved Nejra Macic, sjeføkonom ved Prognosesenteret

Hvordan fremme sosial bærekraft i arealplanleggingen? Presentasjon av utredningen om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning ved Kim Christian Astrup, forsker OsloMet.

Boligkjøpsmodeller i vinden for førstegangsetablerere. Erfaringer fra OBOS ved Ingjerd Sælid Gilhus og Clemens Eiendom ved Bernt Nordby Skøien

Et boligmarked også for førstegangsetablerere. Paneldebatt ledet av Vidar Fiskum i Norsk Eiendom med sentrale aktører på myndighets- og utførersiden. Politisk ledelse i KDD, Oslo kommune ved byrådssekretær Ragnhild Grongstad (Oslobolig), Norsk Eiendom ved adm.dir. Tone Tellevik Dahl, OBOS ved konsernsjef Daniel K. Siraj og NBBL ved adm.dir. Bård Folke Fredriksen.

Kontakt

Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880
Madeleine Storås
Spesialrådgiver
mcs@nbbl.no
95308899 95308899