Mange boligbyggelag følger antageligvis allerede i dag store deler av anbefalingen, men NBBL anbefaler likevel alle medlemslag om å sette seg inn i innholdet. I denne artikkelen redegjør advokat Lars Grøndal kort for innholdet og hvordan anbefalingen kan følges.

Må boligbyggelag følge anbefalingen?

Samvirkeanbefalingen gjelder også for boligbyggelag, men ikke borettslag. Som det ligger i navnet, er det frivillig å følge Samvirkeanbefalingen. Formålet med anbefalingen er å styrke tilliten til foretakene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid for medlemmene, og anbefalingen gir uttrykk for gode styringsprinsipper. NBBL vil derfor anbefale alle medlemslag å se gjennom innholdet og ta stilling til om boligbyggelaget skal følge anbefalingen eller ikke.

Selv om boligbyggelaget beslutter å følge anbefalingen, trenger den ikke følges til punkt og prikke. Det kan være at deler av anbefaling ikke hensiktsmessig for virksomheten. I slike tilfeller kan laget forklare avviket og gi en begrunnelse for hvordan laget har innrettet seg. Er det for eksempel truffet andre tiltak i laget som ivaretar formålet med anbefalingen?

Mindre boligbyggelag er ikke i målgruppen for anbefalingen, men disse kan likevel ha nytte av å se gjennom innholdet i anbefalingen.

Hva inneholder anbefalingen?

Selv om anbefalingen er frivillig å følge, gjengir anbefalingen også enkelte lovkrav. Der det er tale om en rettslig forpliktelse, brukes begrepet «skal».

Samvirkeanbefalingen er bygget opp slik at det først er en innledning om formålet med anbefalingen, målgruppe, anbefalingens struktur mm. Deretter er det en gjennomgang av organisasjons- og styringsmodellen i norske samvirkeforetak. Så kommer selve hoveddelen der de enkelte anbefalingene gjennomgås i detalj med kommentarer. Til slutt gis det en samlet oversikt over anbefalingene på side 47 til 50. For raskt å få oversikt over anbefalingene, bør man gå rett til denne samlede oversikten.

Følgende temaer er behandlet i anbefalingene: medlemsstyring og foretaksledelse, virksomhet, medlemskap, likhetsprinsippet, årsmøtet, valgkomiteen, styrets sammensetning, styrets arbeid, risikostyring og internkontroll, styremedlemmers og ledende personers godtgjørelse, opplæring og kommunikasjon, kapitalstruktur og bruk av overskudd og revisor.

Hvordan følge anbefalingen?

Det er boligbyggelagets styre som må ta stilling til om Samvirkeanbefalingen skal følges, og om laget skal gjøre enkelte begrunnede avvik.

Samvirkene tilbyr kurs i samvirkeanbefalingen med advokat Tore Fjørtoft den 18. januar kl 9-1030 via Teams eller i Tordenskioldsgate 20. Påmelding gjøres til daglig leder i Samvirkene, Janne Log.

Justeringer

Det er lagt opp til at det skal gjøres justeringer i anbefalingen i lys av ny lovgivning og endrede forhold. Det kan også være aktuelt med justeringer om det er punkter eller formuleringer som viser seg å være lite hensiktsmessige. Det er styret i Samvirkene som har vedtatt anbefalingen og som kan gjøre endringer i denne.

Spørsmål eller kommentarer?

Ta kontakt med advokat Lars Grøndal i NBBL.

Les hele samvirkeanbefalingen her.