Arbeiderpartiet til angrep på regjeringens boligpolitikk

NBBL synes det er positivt at Arbeiderpartiet ønsker å heve temperaturen i den boligpolitiske debatten på Stortinget (foto: Stortinget/CC BY-ND 2.0).
Siden regjeringsskiftet har det vært ganske stille fra opposisjonen på Stortinget om boligpolitikk. Det ønsker nå Arbeiderpartiet å gjøre noe med, og har fremmet 10 konkrete forslag til en mer aktiv boligpolitikk.

Forslagene er frontet av to av Arbeiderpartiets yngste stortingsrepresentanter: Stine Renate Håheim, boligpolitisk talsperson, og Torstein Tvedt Solberg, finanskomiteen, som begge vil «hjelpe ungdom inn på boligmarkedet».

-    NBBL synes det er positivt at Arbeiderpartiet nå hever temperaturen i den boligpolitiske debatten noen hakk. Et levende boligpolitisk ordskifte er avhengig av aktiv opposisjon – og den har vi savnet en stund, sier avdelingsdirektør i NBBL, Tore Johannesen.   

Torstein Tvedt Solberg (t.v) fremhevet også behovet for økt politisk satsing på Husbanken på NBBLs frokostmøte på Grand Hotel i november 2015.

Boligpolitiske innspill krysser hverandre

Samme dag som NBBL sendte sitt innspill til Arbeiderpartiets nye stortingsvalgsprogram, fremmet representanter fra Arbeiderpartiet forslag om en mer aktiv boligpolitikk på Stortinget.

-    Ikke bare krysset denne mailkorrespondansen hverandre i luftlinjen, men forslagene har også mye til felles, sier Tore Johannesen.

Enighet om en styrket Husbank

NBBL har gitt innspill til hvert Statsbudsjett om behovet for økt ramme til Husbanken som ett av statens viktigste virkemiddel i boligpolitikken. 

- Husbanken må tas langt mer aktivt i bruk for å fremme økt boligbygging. Spesielt i byer og tettsteder der det er behov for rimeligere boliger for unge førstegangsetablerere, og godt egnede boliger for eldre, sier Johannesen. 

Arbeiderpartiet på sin side, har hele fem punkter som styrker Husbanken. Det gjelder både økt ramme fra 18 til 25 mrd. og endrede innretninger på tilskuddsordninger, deriblant startlånsforskriften. 

- Staten bør stimulere bygging av boligprosjekter med ønskede kvaliteter som er vanskelig å realisere i markedet, sier Tore Johannesen (foto: nyebilder.no).

Unge i boligmarkedet

Innstramminger i reglene for å få lån til boligkjøp, sammen med høye boligpriser, har gjort det vanskeligere for ungdom med lite egenkapital å få boliglån. 

-    Boligprisene øker dramatisk i pressområdene. Det bygges for lite over tid. Flere når ikke egenkapitalkravet på 15 prosent. For AP er det et mål at flere skal få lov å eie egen bolig. Vi ønsker at ungdom også skal få lov til det, da har vi nødt til å sette inn virkemidler for å nå det målet. Startlånet er ett av de virkemidlene, vi har fremmet totalt 10, sa Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Stine Renate Håheim, til Dagsnytt18 fredag 29. april.

- De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig, sier Stine Renate Håheim (foto: Arbeiderpartiet/CC BY-ND 2.0).

– NBBL mener i likhet med AP, at startlån igjen må bli et alternativ for ungdom med moderate inntekter. Antall startlån må derfor økes klart i forhold til dagens nivå. Dessuten er vi begge enige om at det bør settes i gang flere «fra–leie-til-eie» prosjekter, avslutter Tore Johannesen.

Dokumentene kan leses her: