Finantilsynets tiltak: Et angrep på ungdommen

Det overrasker oss at Finanstilsynet serverer en tiltaksliste som i sum vil bety en bråstopp for svært mange unges muligheter til å etablere seg i boligmarkedet. Enkelte av tiltakene er i seg selv akseptable, men samlet sett er pakken uspiselig – og burde være politisk ugjennomførbar. En må jo spørre seg om folk i Finanstilsynet er uten politiske følehorn, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.
Thor Eek i NBBL mener summen av Finanstilsynets forslag vil få store konsekvenser for unge på boligmarkedet (foto: Nyebilder.no).

- Kombinasjonen av et minimumskrav om avdragsbetaling på 2,5 prosent og en heving rentepåslaget til 6 prosent i den såkalte «stresstesten», henger ikke på greip. Det finnes knapt den økonom som tror at renta skal stige 6 prosent i overskuelig framtid, og 2,5 prosent i årlig avdrag er mer enn hva svenske myndigheter vil innføre.

Tiltakslisten til Finanstilsynet er av en slik karakter at den kan utløse et boligkrakk. De negative konsekvensene vil være formidable. Vi trenger en myk landing for prisutviklingen i boligmarkedet, ikke et kræsj, sier Thor Eek, som også legger vekt på at tiltakene vil gi redusert boligbygging i en tid hvor alle er enige om at det er behov for det motsatte.

Tilsynet trekker i sin tiltaksliste fram at det for fastrentelån skal legges en tilsvarende stresstest (renteøkning) som for lån med flytende rente, ved tidspunktet for utløp av rentebindingsperioden. 

- NBBL synes det er positivt at Finanstilsynet trekker fram dette med fastrentelån, men for lån med lang bindingstid, for eksempel ti år – er det ikke nødvendig med noen stresstest. I kombinasjon med en viss tvungen avdragsbetaling, vil långiver og låntaker ha forutsigbare kapitalutgifter i lang tid, og risikoen for begge parter vil bli sterkt redusert over tid. Vi synes i det hele tatt Finanstilsynet i dagens situasjon skulle ha lagt mye større vekt på betydningen av å få en større andel av boligkreditten over på fast rente. Dette ville redusert risikobildet for både banken og låntaker, samt redusert farene for finansiell ustabilitet. Stimulanser til en slik snuoperasjon kunne Finanstilsynet bidratt med, istedenfor en haglskur av tiltak som vil gi økte klasseskiller på boligmarkedet, og sannsynlig et langt større boligunderskudd.  Hvis ikke finansminister Siv Jensen tilbakeviser denne overreaksjonen fra Finanstilsynet, vil hun miste troverdighet som finansminister for ungdom, understreker Thor Eek, i NBBL.

Les hele forslaget fra Finantilsynet her