Sivs kompromiss

Egenkapitalkravet endres ikke, men finansminister Siv Jensen gir tydelige signaler om at Finanstilsynet må gjøre det enklere for førstegangskjøpere. – I NBBL er vi dessuten svært fornøyd med at hun trekker fram fastrentelån som risikodempende for unge, sier Thor Eek, adm. dir i NBBL
Finansmininster Siv Jensen vil gjøre det enklere for førstegangskjøpere, men endrer ikke egenkapitalkravet (foto: Rune Kongsro).

Dette var ett av NBBLs innspill i etterkant av Finanstilsynets brev i januar.

- Økt bruk av fastrente vil både gi økt forutsigbarhet i låneutgiftene for den enkelte og vil også bidra til å styrke den finansielle stabiliteten mer generelt. Finansministerens innspill på dette punktet er derfor svært betimelig, og vi håper at denne problematikken – særlig i forhold til førstegangskjøpere – får større oppmerksomhet, påpeker Thor Eek.

NBBL finner det også interessant at Finansdepartementet setter spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av et fast påslag på 5 prosent som mål på hva låntakere bør kunne greie av renteøkning. Forventet renteutvikling de nærmeste årene ligger langt under dette nivået.

Startlån demper også effekten av et strengt egenkapitalkrav
Startlån gjennom Husbanken var et annet viktig tiltak NBBL pekte på for å dempe de negative effektene av det strenge egenkapitalkravet. NBBL anbefaler  sterkt Finansdepartementet å engasjere seg i både regler og volum på startlåneordningen.

- Etter vårt syn er det viktig at startlån kan videreføres som en bred ordning som kan bidra til å dempe noe av den negative effekten egenkapitalkravet har overfor førstegangskjøpere, sier Eek.

NBBL advarer derfor mot den innstramming i startlånordningen som den forrige regjeringen la opp til.

- Etter vår vurdering vil det føre til at langt færre ungdom med lav inntekt kan få kjøpt en egen bolig, avslutter Thor Eek.