Morgendagens omsorgspolitikk

Stortinget behandlet før ferien meldingen om morgendagens omsorgspolitikk. I innstillingen satses det på tilpasning av boliger og boligens omgivelser for å gjøre de alders- og funksjonsvennlige. Blant annet blir det økt satsning på etterinstallering av heis. - Helse og omsorgskomitéen har lyttet til våre innspill, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.
Det blir flere eldre og en melding om morgendagens omsorgspolitikk behandles i disse dager på Stortinget. Et viktg stikkord er tilpassing av eksisterende boliger (foto: Scapnpix).

Eek savner likevel tiltak som skal motivere kommunene til å komme på banen i arbeidet med boligtilpassing.

Storsatsing på oppgradering nødvendig
I sitt møte med Helse- og omsorgskomiteen tidligere i vår la NBBL vekt på viktigheten av å satse på boliger for eldre som en nødvendig forutsetning for å løse samfunnets omsorgsoppgaver – og for å gi eldre en god og trygg alderdom i eget hjem. Innstillingen viser at komiteen var enig.

-Vi har fått betydelig gjennomslag for våre innspill til omsorgsmeldingen. Nå setter vi vår lit til at Stortinget følger opp dette i budsjettprosessen til høsten, sier Thor Eek.
 Svært mange av dagens boliger er dårlig egnet for å ta i mot omsorgs- og servicetjenester i, og de er lite tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.
Derfor er det behov for en storstilt satsing på oppgraderinger. Et eksempel er etterinstallering av heis i mange eldre lavblokker. I møte med Helse- og omsorgskomiteen la NBBL stor vekt på hvor viktig det er å satse på etterinstallering av heis i eksisterende bebyggelse.

- Innstillingen viser at NBBL i stor grad har fått gjennomslag for at heisen må på plass. Dette har vi jobbet for i lengre tid, og vi er glade for at en samlet komite sluttet seg til forslagene om å styrke Husbankens ordninger for å stimulere til flere permanente heiser i stedet for bruk av trappeheis. Tilskuddet til tilpasning av boliger skal styrkes, sier Eek.

Komiteen gir også full støtte til regjeringens forslag om at Husbankens investeringstilskudd også skal kunne brukes til en ny boligform som kalles  trygghetsbolig. Dette er godt tilpassede boliger med smarthusteknologi, service og fellesskapsløsninger. Konseptet er kjent fra Sverige som et vellykket initiativ.

Etterlyser kommunalt engasjement
Det er også nødvendig med et større kommunalt engasjement i boligsituasjonen for eldre, ikke minst for å påvirke boligfornyelsesaktiviteter i en retning som er i kommunens interesse.

- NBBL hadde her ønsket at komiteinnstillingen hadde vært tydelig på viktigheten av å igangsette en eldreboligsatsning i kommunene. NBBL foreslo at det ble satt i verk et eget handlingsprogram der kommunene ble tildelt et særskilt ansvar. I Sverige er det gjennomført et slikt initiativ som har gitt mange kommuner gode ideer på hvordan framtidens eldrebolig bør være, sier Thor Eek i NBBL.
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger