Omsorg i eget hjem

Vi lever lenger og det blir betraktelig flere eldre med omsorgsbehov. - Skal vi løse morgendagens omsorgsutfordringer må hjelp i eget hjem være langt vanligere enn å havne på sykehjem, sier Thor Eek i NBBL. Det forutsetter tilpassing og oppgradering av boligene som allerede er bygget og at nybyggingen i større grad tilpasses eldre kjøpere.
De fleste ønsker å leve det gode liv lengst mulig hjemme. Det krever både nybygging av boliger for eldre og rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen, mener Thor Eek i NBBL (foto: Scanpix).

- At det frigjøres større boliger til barnefamilier når det bygges for eldre kjøpere, er en samfunnsøkonomisk bonus, for barnefamiliene er også en gruppe som vil vokse sterkt i antall, poengterer NBBL-sjefen.

Oppgrader boligmassen
I regjeringens melding om «Morgendagens omsorg» som kom i april, varsles det en satsing på tilpassing og tilrettelegging av boliger for eldre og Eek mener dette er et viktig og riktig signal.

- Vi vet at de færreste eldre drømmer om å tilbringe sine siste år på et sykehjem, de vil bo lengst mulig hjemme. Ved å tilby hjemmebasert omsorg sparer også kommunen penger, for sykehjemsplasser er kostbart. Men skal kommunene gis mulighet til å tilby sine innbyggere omsorg i eget hjem må noe skje med mange boliger. Svært mange av dagens boliger er dårlig egnet for å ta i mot omsorgs- og servicetjenester i, og de er lite tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.
Derfor er det behov for en storstilt satsing på oppgradering av våre boliger, mener Eek.

- Et eksempel er innstallering av heis i mange eldre lavblokker. Bare ca 10 % av boligene i lavblokkbebyggelsen har heis. I følge Statistisk sentralbyrå er det over 350.000 boliger som ligger i 2. etasje og høyere som ikke har tilgang til heis.  Regjeringen varsler flere positive tiltak, både i form av tilskuddsordninger og rådgivning. Likevel er det slik at for å få på plass heisen, må regjeringen være villig til å dekke en betydelig del av kostnadene. Dette er nødvendig hvis vi skal utløse større investeringsvilje blant boligeiere i borettslag og sameier. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det kan være vanskelig å få gjennomslag for å investere i millionklassen dersom ikke alle beboere opplever at de får noe igjen for pengene.
Eek påpeker at slike investeringer er ønskelige fra samfunnets side. Det gjør det enklere for eldre å bo hjemme lenger, men det er såpass kostbart at det er tungt å oppnå tilstrekkelig oppslutning blant boligselskapenes beboere.

Nybygging og trygghetsboliger
Ikke alle kan eller ønsker å bo der de bor. Derfor er det behov for en betydelig nybygging for eldre. I meldingen om Morgendagens omsorg foreslår regjeringen en ny boligform, trygghetsboligen.

- Dette skal være godt tilpassede boliger med smarthusteknologi, service og fellesskapsløsninger, sier Eek. Han forklarer at konseptet er kjent fra Sverige som et vellykket initiativ og mange blir boende lenger hjemme med et slikt tilbud. Forskning viser også at denne boligtypen oppleves som mest attraktive når de integreres i boligprosjekter med varierte målgrupper.

- Med andre ord, eldre ønsker å bo sammen med et variert utsnitt av befolkningen.

Kommunene må bidra
Bolig i Norge er et privat ansvar. Hvis man når en høy alder, kan det være vrient for mange å ta ansvar for å tilpasse sin egen bosituasjon.

- NBBL mener derfor at det er viktig at kommunene er med på laget. De skal ikke skaffe boligene, men ta ansvar for å tilrettelegge for nødvendig bygging, oppgradering og rådgivning, mener Eek.

For å få en nødvendig satsing på boliger for eldre foreslår NBBL at det settes i verk et eget handlingsprogram der kommunene får et særskilt ansvar. Fra statens side bør Husbanken gis et koordinerende ansvar for planen, som også innebærer å bistå kommune-Norge med planfaglige råd og veiledning.

- Myndighetene må legge forholdene til rette for økt eldreboligsatsing, sier Thor Eek i NBBL.
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger