NBBL på høring om bygningspolitikken

Regjeringen la i juni fram stortingsmeldingen om framtidens bygningspolitikk «Gode bygg for ei betre framtid», som nå behandles av Stortinget. NBBLs viktigste råd i høringsdebatten 10. oktober handlet om tiltak for bygging av flere nye boliger.
NBBL deltok på høring om bygningsmeldingen 10. oktober. Her presenterer Statsråd Liv Signe Naversete stortingsemeldingen på Vulkan i Oslo 15. juni (foto: KRD).

De demografiske endringene i Norge er en av de viktigste utfordringene vi står overfor.

-Høy arbeidsinnvandring, stor vekst i ungdomskullene og en aldrende befolkning stiller krav til utformingen av bolig- og bygningspolitikken. Det må settes i verk tiltak som sikrer høy og stabil bygging av boliger med god kvalitet, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL .

Etterlyser egen bolig- og bygningsminister
Regjeringen har i stortingsmeldingen foreslått mer effektive byggesaksprosesser. Blant annet skal færre tiltak være søknadspliktige, noe som vil frigjøre ressurser til de store og omfattende sakene. Eek  er positiv til forenklingene.  Han tar til orde for at tiltak som raskt kan settes i verk, må skilles fra tiltak som må gjennom et større lovarbeid. 

-Å samle det statlige ansvaret for plan- og byggesak i ett departement er det aller viktigste tiltaket. NBBL ønsker en egen bolig- og bygningsminister for å få satt tilstrekkelig trøkk på dette arbeidet, sier Eek. 

Han mener befolkningsveksten og behovet for en tilstrekkelig boligforsyning gjør det nødvendig med ekstraordinære tiltak. -Statlige myndigheters praktisering av innsigelsesretten og de betydelige utfordringene som har blitt påpekt knyttet til dette, er et annet eksempel. Behovet for samordning og koordinering innenfor plan- og bygningspolitikken er nå så stort så at en dedikert minister er på sin plass, sier NBBL-sjefen.

Økonomisk stimulering samfunnsbesparende
Norske Boligbyggelag er den største forvalteren av konsentrer bebyggelse, det vil si blokker og småhusbebyggelse.

- Vi erfarer store utfordringer når det skal gjennomføres tiltak for økt tilgjengelighet og energieffektivisering. Disse tiltakene er kostnadsbesparende for samfunnet, men vanskelig å få oppslutning om fordi det gir økte kostnader for den enkelte beboer. Her må det innføres gode økonomiske stimuleringstiltak slik at det blir mulig å gjennomføre oppgraderinger som samsvarer med framtidens behov, sier Thor Eek i NBBL.

Her kan du lese NBBLs kommentarer til bygningsmeldingen.
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger