Navarsete så lyset i Danmark

6. februar var kommunalminister Liv Signe Navarsete ute i media og snakket varmt og entusiastisk om at mange flere eldre kan og bør bli boende lengre i egen bolig. Et par dager senere, i Stortingets spørretime, fikk hun bred støtte fra opposisjonspartiene for sitt initiativ.
Thor Eek i NBBL hilser Navarsetes utspill velkommen, men understreker viktigheten av boligtilpasning (foto: Nyebilder.no).

- NBBL mener dette er et realistisk og fornuftig perspektiv, og noe vi lenge har tatt til orde for. Men også i denne saken er det mange men. Den største utfordringen er at den norske boligmassen i liten grad er tilrettelagt for at eldre kan bli boende hjemme. Vi trenger derfor en aktiv boligpolitikk for å gjøre våre boliger til gode boliger også for denne aldersgruppen, sier adm. direktør i NBBL, Thor Eek.

Les også: Navarsete tar knallhardt oppgjør med den norske velferdsstaten

Trygg bolig
Ifølge Eek ønsker de aller fleste å bo hjemme lengst mulig. Mange blir imidlertid forhindret fra dette fordi heisen mangler, trappa stenger dem ute fra bad og toalett, og dørkarmene er for smale for en rullestol.

- Denne gruppen eldre verken ønsker eller trenger sykehjemsplass. De trenger en bolig de kan bo i – kanskje med noe hjelp fra en velfungerende hjemmetjeneste, god rehabilitering og mulighet for et aktivt og sosialt liv i nærheten av sin bolig, forklarer Eek.

Få egnede boliger
NOVAS tall fra Levekårsundersøkelsen 2007 viser at bare ca. ti prosent av boligene i Norge er tilpasset rullestolbrukere. I tillegg vet vi at ca 90 prosent av boligene i lavblokker mangler heis. En stor majoritet av den norske boligmassen har lite tilgjengelig inngangsparti og dårlig tilgjengelighet inne i boligen. NBBL har lenge satt søkelys på behovet for å oppgradere dagens boligmasse for den kommende eldrebølgen.

- Senest i høringen til NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, har vi påpekt nødvendigheten av en langt mer aktiv boligpolitikk rettet mot eldres behov. Her må staten stille opp med nødvendig tilskuddsmidler til tilgjengelighetstilpasninger. Spesielt trenger vi en større satsing på etterinstallering av heis i eldre lavblokker. Her vet vi at det allerede bor svært mange eldre beboere, sier NBBL-direktøren.

Områdebasert perspektiv
Eek mener den aller viktigste satsingen må gjøres i kommunene, og påpeker viktigheten av at man legger et områdebasert perspektiv til grunn.

- I kommune-Norge trengs det kunnskap og bevisstgjøring om nødvendigheten av et godt tilbud av velegnede boliger. Vi vet fra tidligere undersøkelser at mange eldre kan tenke seg å flytte til en mer egnet bolig, gjerne mer sentralt i lokalmiljøet. Ideelt sett består derfor utfordringen i å øke antall boliger egnet for eldre innenfor alle eksisterende bolig- og nærområder.

For å få til dette må det utformes konkrete planer for hvordan man legger til rette for bygging av nye boliger der det trengs.

- Nye sentralt beliggende boliger som er enkle å komme inn i, enkle å bevege seg i, og hvor man ikke minst har tilgang til service og mulighet for et aktivt og sosialt liv i hverdagen, sier Eek.

Eksisterende bebyggelse
Ifølge Thor Eek ligger den aller største utfordringen likevel ligger i oppgraderingen av dagens boliger, og da spesielt i lavblokker bygd i perioden 1950-1980, da man var mest opptatt av å få bygd flest mulig boliger. Han og NBBL etterlyser politikere og fagfolk som tør tenke nytt og aktivt rundt disse problemstillingene.

- Vi hilser derfor Navarsetes initiativ velkommen, og formidler gjerne våre erfaringer og forslag til løsninger. Vi håper på en god dialog mellom fagfolk og myndigheter framover for å sikre at de eldre kan bli boende så lenge som mulig i egen bolig, avslutter Eek.


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger