NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL har i november oversendt sine høringsuttalelser på de to NOU-ene - «Rom for alle» og «Innovasjon i omsorg»

For snevert
NBBLs hovedankepunkt mot «NOU 2011:15 Rom for alle» er at rapporten utelater for mye. Selv om rapporten gir en grei gjennomgang av situasjonen for vanskeligstilte, blir boligpolitikken som sådan gjenstand for en alt for snever gjennomgang. I likhet med utvalget forutsetter NBBL at Kommunaldepartementet gjennomfører en bredere gjennomgang før det legges fram en ny boligmelding for Stortinget.

Flere skal eie – men ikke uten videre
NBBL har også noen kommentarer til utvalgets forslag. Blant annet har utvalget foreslått å trekke eierlinja enda lenger enn det som gjøres i dag. NBBL støtter utvalget, men er samtidig opptatt av at viktige forutsetninger må være på plass når husstander som har vanskelig for å mestre en vanlig bosituasjon skal inn i ordinære bomiljøer. Kommunen må gi nødvendig bistand og oppfølging tilpasset behovet, og det er viktig med økonomisk risikoavlastende ordninger når denne gruppen skal inn på eiermarkedet.

Seriøst og forutsigbart leiemarked
NBBL er opptatt av at det skal foreligge et seriøst og forutsigbart leiemarked, som et viktig supplement til eiermarkedet. Boligbyggelagene har erfart at utleievirksomhet er krevende. Hvis boligbyggelagene skal øke sitt utleieengasjement, forutsetter dette en betydelig bedring av rammebetingelsene ved bygging av utleieboliger.

Krever engasjement – også fra myndighetene
Vi står i dag foran en større eldrebølge, og mange boliger er lite egnet for denne aldersgruppen. Utvalget påpeker viktigheten av at boligene er godt tilpasset eldres behov, og deres svar er å bistå vanskeligstilte med tilpasning av egen bolig. NBBL mener dette representerer en altfor snever tilnærming til en omfattende bolig- og sosialpolitisk utfordring. Dessuten finner vi ikke minst i konsentrert bebyggelse helt spesielle utfordringer som NBBL mener at vanskelig lar seg løse på individnivå.

Mer av omsorgen vil foregå i hjemmet
Eldre og bolig er også berørt av et annet utvalg som tidligere i år la fram «NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg». Utvalget konkluderer med at omsorg i mye større grad framover vil bli utført i de omsorgstrengendes hjem.

I sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet uttaler NBBL at utvalget er alt for optimistisk når de ser for seg hvordan dagens boligmasse skal opprustes til gode og trygge boliger for omsorgstrengende de kommende årene. Her trengs sterkere lut, spesielt når det gjelder eldre lavblokker.

Myndighetene må ta ansvar for at boligmassen i større grad blir modernisert på en måte som samfunnet har behov for. For eksempel har bare 10 prosent av lavblokkene heis. I mange av disse boligene bor det mange eldre. Ofte ligger lavblokkene sentralt i forhold til servicetilbud og kommunikasjon, og har derfor stort potensial til å utvikles til gode boliger og bomiljøer for personer med pleie- og omsorgsbehov. Men skal potensialet utløses, fordrer det til dels store investeringer - og her må også samfunnet stille opp.

Les høringsuttalelsene


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger