TEK17: Enklere og kanskje litt rimeligere å bygge boliger

Ny byggteknisk forskrift trer i kraft fra 1. juli (foto: Nadia Frantsen)
Regjeringen har fastsatt ny byggteknisk forskrift, TEK17, som skal erstatte TEK10. Målet er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. 

De nye reglene trer i kraft fra 1. juli 2017 og innebærer flere endringer i krav til boliger og boligbygg. 

-    NBBL støttet forslagene som var på høring, og er fornøyd med at regjeringen nå innfrir sine lovnader. Men det er verdt å merke seg at noen av forenklingene som ble foreslått, ikke ble vedtatt. I tillegg er det kostbart og ressurskrevende å implementere ny forskrift. Vi hadde derfor håpet at den store endringen av TEK ikke skjedde før det var gjort et mer betydelig løft i retning forenkling, brukervennlighet og digitalisering. Det ville vært mer hensiktsmessig, sier adm. dir. i NBBL, Thor Eek.

Krav til bod i bolig forenkles 

TEK10 hadde krav om 3 kvadratmeter innvendig bod og 5 kvadratmeter sportsbod. I TEK17 fjernes krav om innvendig bod for alle boliger. Kravet om 5 kvadratmeter sportsbod for boliger over 50 kvadratmeter beholdes, men dette arealet kan nå fordeles på 2 boder. Krav til sportsbod for boliger under 50 kvadratmeter halveres til 2,5 kvadratmeter.

NBBL mener dette er forenklinger som gir fleksibilitet, men at det nok vil være mange boligprosjekter som likevel ikke reduserer bodkapasiteten. Bodplass er en viktig og etterspurt kvalitet. Boligbyggelagene vil alltid tenke kvalitet i sammenheng med forenkling fordi vi ønsker gode boliger for våre 1 millioner medlemmer.

Dimensjonering for rullestol

Krav om tilgjengelighet innebærer en planløsning som gir plass til en snusirkel på 1,5 meter. Det innføres et alternativ til denne snusirkelen som er et snurektangel på 1,3 x 1,8 meter. Dette gir større fleksibilitet i valg av planløsning, og gjør det mulig med bredder ned til 1,3 meter. I tillegg lempes det på kravene til stigningsforhold og hvileplan for ramper. For strekninger på inntil 5 meter kan stigning nå være maksimalt 1:12, mens stigningen ellers ikke skal være brattere enn 1:15.

NBBL tror disse forenklingene vil kunne gi reduserte byggekostnader uten at det går utover brukskvaliteten i stor grad.

Fjerning av unødvendige krav 

Mange av kravene i TEK10 var unødvendige og er heldigvis fjernet. Det gjelder blant annet kravet om «tilstrekkelig antall parkeringsplasser». Parkeringskrav fastlegges av kommunen, ofte i sammenheng med reguleringsplan. Det er derfor ikke nødvendig å ha et slikt generelt krav i TEK, ikke minst på bakgrunn av den utvikling vi ser med konsentrert bebyggelse og bilfrie byer.

NBBL mener det er bra at det fremdeles stilles krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Forenklinger for små boliger under 50 kvadratmeter 

I 2015 ble det innført forenklinger ved at kun halvparten av boligene under 50 kvadratmeter i boligblokker måtte være tilgjengelige. Unntaket var begrenset til ett og to-roms leiligheter. Det er ikke lenger noen begrensning på antall rom for å kunne bruke bestemmelsen.

Dette mener NBBL er positivt og vil kunne gi billigere små boliger med 2 soverom, men likevel bra boliger.

TEK17 er minimumskravet

TEK17 er kun myndighetenes minimumskrav, så det er både lov og mulig å bygge med enda bedre kvalitet. Boligbyggelagene er bevisst dette, og opptatt av å tenke langsiktig. Det betyr å bygge og forvalte boliger med god kvalitet i et godt bomiljø. Det er også hva våre medlemmer etterspør.
 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger