NBBL ønsker mer kraft til endring

Seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen og adm. direktør Thor Eek på høring om energimeldingen 12. mai.
På høring om Energimeldingen ba NBBL blant annet om at Enova må instrueres til å prioritere boligsektoren, spesielt konsentrert bebyggelse som blokker og småhus. Slike boliger bruker mindre energi og beboerne har som oftest gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Den 15. april la Olje- og energimininister Tord Lien fram Stortingsmeldingen «kraft til endring», også kalt energimeldingen. 12.5 deltok NBBL på høring om meldingen i Stortingets energi- og miljøkomite.

NBBLs innspill er basert på fire hovedpunkter: 

Enovas rolle

Riksrevisjonens evaluering av Enovas rolle overfor boligsektoren har fått kritiske bemerkningen. Likevel ligger det ingen prioritering av Enovas innsats overfor boligsektoren i meldingen, ei heller ved at Riksrevisjonens konklusjoner er fulgt opp med konkrete tiltak.

  • NBBL ber om at Enova instrueres i sitt mandat slik at boligsektoren, spesielt i konsentrert bebyggelse, prioriteres.

Tilknytningsplikt til fjernvarme

Fremtidens bygg vil bruke minimalt med energi til oppvarming. Alternativkostnadene med fjernvarme er svært høye for boligbygg, både ift investering og drift. Fortsatt tilknytningsplikt vil kunne initiere til mer ressurskrevende/ ulønnsom fjernvarmeutbygging. 

  • NBBL ber om at tilknytningsplikt og tilretteleggingsplikten for boliger oppheves.

Boligselskap som plusskunder

Rapporten konkluderer med at boligselskapene skal kunne bli plusskunder ved hjelp av en såkalt «Elhub». Men NVE og Statnett har så langt ikke vært villig til å gi nærmere informasjon om hvordan Elhub vil løse fordelingsproblematikken og eventuelle avgiftsutfordringer. NBBL har jobbet for at boligselskaper fortsatt skal kunne ha fellesmåling. Når det ikke er politisk flertall for det, er det viktig å få en rask avklaring på hvordan elhuben skal løse at boligselskap kan bli plusskunde. 

  • NBBL ber om en redegjørelse for hvordan de tekniske og økonomiske løsningene skal virke.

Energimerkeordningen 

I boligselskap vil det være styrets og/eller generalforsamlingen eller sameiermøtet som tar avgjørelser som har størst betydning for tiltak som kan endre energikarakteren, ikke den enkelte husholdning. I arbeidet med å gjøre merkeordningen enda bedre, vil det være et godt tiltak å energimerke boligbygget i stedet for boenheten. 

  • NBBL ber om at energimerkeordningen endres til å gjelde for det enkelte bygg, og ikke den enkelte boenhet.

NBBLs innspill til energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030

NBBLs høringsinnspill på bygg.no


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger