Plusskunde: enig om målet, men ikke virkemidlene.

NBBL synes det er positivt at statsråden ønsker boligselskap som plusskunder, men da må det også legges tilrette for at de investerer i tiltak som f.eks solcelleanlegg.
Det er positivt at statsråden så raskt har kommet fram med en løsning for at boligselskap kan bli plusskunder, det vil si levere egenprodusert strøm. Men det er fremdeles uklart hvordan avregningen skal finne sted og hvilken betydning den får for investeringer i boligselskap.

Dette sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL, i en kommentar etter at olje- og energiminister Tord Lien har svart på anbefalingen han fikk fra et flertall i stortingets energi- og miljøkomite i behandlingen av (Prop. 35 L (2015-2016).

Stimulering til investering

Statsråden uttaler at han, i likhet med flertallet fra energi- og miljøkomiteen, ønsker å legge til rette for at også boligselskap kan få alle fordelene ved å være plusskunder når de investerer i produksjon av fornybar elektrisitet. Han mener det likevel ikke er nødvendig å reversere kravet om individuell måling av boenheter for å legge til rette for dette. Bakgrunnen er at NVE og Statnett har utarbeidet en løsning som sikrer at kunder i boligselskap blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får fellesmålt produksjonen og fordelt den på alle abonnentene i boligselskapet. 

-    Jeg er bekymret for at den økonomiske gevinsten ikke blir stor nok til at boligselskapene vil ta en investeringsbeslutning. Det er fortsatt meget uklart hvordan avregning av egenprodusert strøm skal finne sted. Uten at avgiftene knyttet til nettleie og strømkjøp reduseres tilsvarende egenproduksjonen, blir det vanskelig å komme i mål. Dette ville være langt lettere dersom det var mulig med fellesmåling, sier Eek.

Det trengs mer enn tekniske løsninger for avregning

Det er gjennom Elhub-løsningen man tenker at dette skal kunne effektueres. Men Elhub, som er et nasjonalt system for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet, vil kun være en avregningsteknisk måte å «løse» problemet på.

-    Vi etterlyser holdepunkter for at dette skal kunne gi andelshavere og sameiere i boligselskapene alle fordeler ved å være plusskunder, ettersom det er usikkerhet knyttet til håndtering av ulike kraftleverandører, og eventuell tilgang til tredjeparter. Når borettslagene er fellesmålt, vil det gi et bedre og enklere grunnlag for investeringsbeslutningene, uttaler Eek.

Generalforsamlingen beslutter – ikke den enkelte husholdning

Thor Eek minner om at det er generalforsamling i borettslag og sameie som fatter beslutning om store investeringer på bygningene.Boligsameier og borettslag er selskap som må ta beslutninger om større investeringer og oppgraderinger av bygningsmassen, som f.eks solcellepanel, på generalforsamlingen. NBBL mener det viktigste for å få til energieffektivisering, er at boligselskapene som helhet får et best mulig insentiv, fordi det er de som kan være plusskunde, ikke den enkelte husholdning hver for seg. 

-    Hvordan tenker statsråden at den avregningstekniske løsningen gjennom Elhuben skal virke for at boligselskapene kan oppnå alle fordeler ved å være plusskunde? Det skulle vi gjerne hatt dokumentasjon på, avslutter Thor Eek.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger