Enovatilskudd mest for villaeiere?

NBBL mener Enova bør etablere tilskuddsordninger som er spesielt målrettet for boligselskap.
Enova har lansert nye og utvidede regler for støtte til energieffektiviseringstiltak i eldre boliger. Total oppgradering til dagens miljøstandard (TEK 10) kan gi deg opptil kr. 100.000 i støtte. Er du andelseier i et boligselskap og selv investerer i tiltaket, er du berettiget støtte. Borettslag eller sameier som helhet derimot, har ikke de samme mulighetene.

Miljøvennlig å bo konsentrert

NBBL er positive til at flere tiltak blir støtteberettiget. Passive tiltak på bygningskroppen er viktig for å bidra til energieffektivisering. Likevel ser vi med undring på at husstander i borettslag og sameier har lengre og tyngre vei til et eventuelt tilskudd. Særlig når det gjelder tiltak på bygningskroppen i form av bedre isolering og utskifting av dører og vinduer, vil dette i all hovedsak være tiltak som går under boligselskapets juridiske ansvar. 

Å bo konsentrert er i utgangspunktet mer miljøvennlig og ønsket fra myndighetene sin side. Slik bebyggelse bruker mindre energi, og beboerne har som oftest gangavstand til offentlig kommunikasjon, servicetjenester osv. 
Det er derfor uheldig at det er vanskeligere og mindre forutsigbart for disse beboerne å få støtte til gode oppgraderingstiltak som totalt sett kan gi store energibesparelser. Slik dagens regelverk er utformet, ligger det liten motivasjon i Enova-tilskuddene for konsentrert bebyggelse.

Prioriterer ikke boligselskap

Enova gir tilskudd etter andre kriterier til boligselskaper enn det den enkelte husstand kan søke om. Der privathusstander kan sende inn dokumentasjon på gjennomførte tiltak etter at tiltaket er utført, må borettslag og sameier søke i forkant. Det er vanskelig å få oversikt over hvor mye tilskudd man kan regne med å få. For egendefinerte tiltak gis det bare tilskudd til store prosjekter i konsentrert bebyggelse, dvs prosjekter der innsparingen i energi er minst 100 000 kWh. For predefinerte tiltak som isolasjon, vinduer osv gjelder ikke den samme grensen. I tillegg må borettslag og sameier opp på et strengere energikrav. 

Størst potensiale i eksisterende boliger

Nye boliger bygges etter tekniske krav som gir miljøvennlige boliger. For å gjøre boligsektoren enda mer miljøvennlig er det viktig å gjøre noe med eksisterende bebyggelse. Her kan det gjøres endringer som virkelig monner dersom man sørger for at tilskudd er tilgjengelig for den store boligmassen. Derfor er det beklagelig at Enovas nye tilskuddsregler ikke prioriterer boligselskap, selv om det representerer mer enn 20 prosent av alle boliger. NBBL mener Enova bør etablere tilskuddsordninger som er spesielt målrettet for boligselskap. 

Saken er oppdatert 11.2.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger