Liten effekt av Enovas satsing på energieffektivitet i bygg

Riksrevisjonen har evaluert myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. Rapporten bekrefter det NBBL gjentatte ganger har hevdet overfor Enova: Støtten som boligselskapene kan få er ikke utformet slik at det realiserer potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.
Dokument 3:4 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg.

I den nylig fremlagte rapporten fra Riksrevisjonen, heter det at: Enovas boligsatsing har svært liten effekt som virkemiddel for å påvirke energibruken i boliger. Ordningen «støtte til helhetlig oppgradering av bolig», som ble opprettet i 2013, brukes nesten ikke.

Kun ambisiøse tiltak som støttes

En hovedutfordring er at det først og fremst er veldig ambisiøse tiltak som kan få støtte, mens det er behov for en modell som kan bidra til å finansiere skrittvise tiltak over tid. I rapporten konkluderes det slik: Enova mangler støtteordninger for boligeiere som ønsker å gjennomføre enkelttiltak for å redusere energibruken i boligen uten å måtte gå veien om en helhetlig oppgradering. Nesten ingen boligselskaper (borettslag og sameier) har de tre siste årene fått tilsagn om støtte til oppgradering som reduserer energibruken.

For dårlig informasjon og samordning

Riksrevisjonen anbefaler bedre informasjonsarbeid rettet mot husholdningene og boligselskapene. De ber også om at Enova, Husbanken og NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) fortsetter arbeidet for å styrke samordningen av virkemidlene.

- NBBL er enig i at det bør langt bedre samordning og tilrettelegging til for å få iverksatt gode tiltak i boligselskapene, sier adm. dir. Thor Eek.

- Det er positivt at Enova bes om å komme i tettere dialog med aktørene. Kanskje ser vi allerede et lite resultat, i og med at Husbanken og Enova planlegger en seminar-rekke i de største byene til våren som er rettet mot styrer i boligselskapene, Eek.

Men uansett må tilskuddene rettet direkte mot eksisterende boligbygg, og særlig boligselskap, styrkes og utformes mer hensiktsmessig. 

- En løsning ville vært at boligselskapene behandles som en egen definert målgruppe for Enovas tilskuddsordninger. I dag inngår borettslag og sameier i kategorien yrkesbygg sammen med eiere og leietakere av yrkesbygg, og det er ikke mest hensiktsmessig, avslutter Thor Eek.

NBBLs anbefalinger

For å belyse betydningen av virkemidlene om regelverk, informasjon og behovet for samordning, har Riksrevisjonen intervjuet en rekke aktører. NBBL er en av disse, og har kommet med noen anbefalinger til oppfølging av rapporten, og til arbeidet med Enovas nye mandat:

  • Enova må få et tydeligere mandat om å prioritere tiltak rettet mot eksisterende boligbygg.
  • Boligselskap må betraktes som en egen målgruppe for tiltak og rapportering.
  • Boligselskapene må ha del i de rettighetsbaserte tiltakene.
  • Passive tiltak må bli en del av tiltakspakken.

Dokument 3:4 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger