Skattefradrag for ENØK-investeringer

Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker å innføre skattefradrag på ENØK-investeringer i hjemmet. Derfor må regjeringens budsjett-tillegg inneholde en modell for hvordan dette skal gjennomføres, mener Thor Eek, adm. dir. i NBBL.
NBBL sammen med en rekke andre organisasjoner foreslår en modell for skattefradrag på ENØK-tiltak. Regjerongen, KrF og Venstre har alle gått inn for en slik ordning (foto:KaVass).

Sammen med flere organisasjoner fra bolignæringen, miljøbevegelsen og deler av fagbevegelsen, sendte NBBL 24. oktober et brev til aktuelle departementer med forslag til hvordan en slik modell kan utformes.

Positive til borgerlig nytenkning
Bellona, NITO og Norsk Teknologi er, i tillegg til NBBL, blant avsenderne av brevet. De stiller seg positive til de borgerliges nytenking, her ved å vri skatter som gjør at det blir billigere å velge miljøvennlige løsninger og dyrere å sløse. 

- Vi støtter en slik ordning og håper at det kan gjennomføres så snart som mulig. Det vil utvilsomt stimulere til at den bestående boligmassen kan bli mer energieffektiv og klimavennlig, sier NBBL-sjef Thor Eek.

Skattefradrag til borettslag og sameier
Eek understreker at det er veldig viktig at ENØK-investeringer som gjennomføres av boligselskaper og boligsameier også inkluderes i ordningen. Derfor har NBBL sendt en egen henvendelse til den nye regjeringen om dette. 

Borettslag og boligsameier representerer til sammen mer enn 20 prosent av den samlede boligmassen. De fleste av disse boligene ligger i tettbebygde områder. For å få optimale klimaeffekter er det derfor nødvendig at ENØK-investeringer, som foretas gjennom kollektive eierløsninger som borettslag og boligsameier, inkluderes i ordningen.

- Vi er ganske sikre på at regjeringen har fått med seg viktigheten av dette nå, avslutter adm. dir. Thor Eek i NBBL.

Her kan du lese brevene:
Forslag til innretning på Energifunn – Skattefradrag for ENØK i hjemmene
Skattefradrag for ENØK-investeringer i boliger - boligselskaper må med.


 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger