Eksperter på miljø-idèdugnad

Hvordan sette klima- og miljøutfordringer på dagsorden i Norske Boligbyggelag?
Grønn boks' Energy-Camp isolerte 48 eksperter på klimavennlige energiløsninger i 48 timer for å finne fram til åtte prosjekter som skulle gi størst og raskest klimaeffekt fram til 2020. Framtidsprosjektet inviterte også til en miljø-idè-dugnad - men i noe mindre format, for å få gode råd om hvordan boligbyggelagene bør engasjere seg i forhold til en av de aller største utfordringene vårt samfunn står overfor.
 
I regi av prosjektet var totalt fjorten deltakere samlet i seks timer. Tre representanter fra annen virksomhet deltok for å komme med sine gode råd til boligbyggelagene. Det deltok seks representanter fra fire boligbyggelag med erfaring fra ENØK-arbeid og seks deltakere fra NBBL. Dugnaden resulterte i åtte gode råd for det videre arbeidet med miljøengasjement i Norske Boligbyggelag.
 
NBBLs nyansatte administrerende direktør Hege Skinner satte dagsorden for møtet. Hun påpekte at det ikke lenger er diskusjon om klimautfordringene er menneskeskapt. Diskusjonen nå omfatter hva som må gjøres for å begrense skadevirkningene. Det er et stort potensial i bygge- og boligsektoren for å redusere utslippene, og sektoren må ta sitt ansvar. Norske Boligbyggelag som forvalter opp mot 400 000 boliger i 8 600 boligselskap, må selvsagt også bidra. I tillegg til samfunnsansvaret miljørettet virksomhet innebærer, kan dette også framover være en betydningsfull forretningsidè.
 
Erik Lindsay Griffin fra Synovate orienterte om markedets kunnskap om og interesse for miljøvennlige løsninger hentet bl.a. fra Den store norske klima- og miljøundersøkelsen 2008. Han kunne fortelle at miljøengasjementet var på topp i 1989, og etter en bunn i 2001 er engasjementet på vei opp igjen. Omtrent halvparten av befolkningen ser nå alvorlig på situasjonen, og mener at noe må gjøres. Til tross for det er det bare er 16 prosent av befolkningen som i følge undersøkelsen aktivt tar ansvar og handler deretter. Men har man slike beboere i et borettslag vil disse kunne påvirke og stille krav til sine omgivelser.
 
Økt miljøengasjement hos kundene krever mer forståelse og kunnskap enn det de har i dag. Det er mye vilje til stede, men ikke alltid så lett å få oversikt over all informasjon og konsekvensene av den. Ikke alle svar er heller ikke helt entydige. Enkle enøk-tiltak er lett å gjennomføre. For eksempel selges nå kun A-merkede hvite-varer. Etter at merkingen ble innført, produseres det mer miljøvennlig.
 
Griffins råd til Norske Boligbyggelag er å satse på miljøvennlige løsninger av god kvalitet til samme pris. Det er også viktig å dokumentere det som tilbys. Andelen som føler ansvar for miljøet og handler miljøvennlig er fortsatt liten, men i vekst. For å heve kompetansen i befolkningen, bør også NBBL som en interesseorganisasjon stille krav til at myndighetene bidrar.
 
Dagfinn Damm fra Siemens' oppgave var å formidle bedriftens erfaringer med miljø- og samfunnsansvar. Siemens er et stor internasjonalt konsern med 428 000 medarbeidere i 190 land med stor fokus på klima- og miljøutfordringene. For eksempel da Siemens vurderte sin egen framtid, tok de utgangspunkt i de fire megatrendene:

- Urbanisering
- Demografisk endring
- Globalisering
- Klimaendringer
 
Disse fire trendene har lagt føringer for Siemens strategisk valg framover, og er nå grunnlaget for all forretningsvirksomhet i Siemens. Ikke fordi man i utgangspunktet er snill, men fordi det er bedre forretning å tenke langsiktig med miljø.
 
Damm hadde følgende råd til Norske Boligbyggelag:
For det første var det viktig også å se på økonomien. Investeringene skal kunne finansieres ved innsparingen. Det bør helst være økonomisk garanti i prosjektene. Det kan settes energikrav også når det brukes anbud - for eksempel krav om energibruk per m2 per år.
 
Kompetanse var hans andre poeng. I Norge er vi ikke flinke nok. Det må satses mye på opplæring av alt fra arkitekt til vaktmester, og det må stilles krav til slik kompetanse.
 
For det tredje var Damm opptatt av viktigheten av måling. Å ta miljøansvar vil absolutt være et konkurransefortrinn, og da må det synliggjøres hva som er godt og hva som er dårlig.
 
Hans Ekkehard Plesser fra Søndre Nordstrand ENØK (SNE), som er en sammenslutning av 8 boligselskap bygd på 1980-tallet med fjernvarmeløsninger fra den tiden, delte sine erfaringer med ENØK-arbeid. Hans to viktige poenger er tilrettelagt informasjon til beboere og oppfølging av energiforbruket for økt forståelse og grunnlag for å iverksette nødvendige tiltak.

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger