Energieffektivisering: Bindende mål i EU?

I midten av desember diskuterte Europarlamentet EUs energipolitikk. Det store diskusjonstemaet ble spørsmålet om EU bør etablere bindende mål knyttet til energieffektivisering. I voteringen rundt spørsmålet ble parlamentet omtrent delt på midten.

Ny energistrategi i EU
EU-kommisjonen lanserte i november en ny strategi for EUs energipolitikk fram til 2020. Hensikten med den nye energistrategien er blant annet å møte de fremtidige utfordringene knyttet til energisparing, skape et energimarked med konkurransedyktige priser og sikre god og stabil energiforsyning (jf artikkel fra 15. november 2010).

Kommisjonen skal i mars 2011 legge fram ytterligere planer for den del av strategien som dreier seg om energieffektivisering. EU-parlamentet har i denne sammenheng ønsket å komme med innspill til Kommisjonen, og som grunnlag for diskusjonen i parlamentet 14. desember, forelå det en rapport fra MEP Bendt Bendtsen fra det Konservative partiet i Danmark.

Større vekt på energieffektivisering
I rapporten som ble lagt fram for EU-parlamentet hevdes det at Europa framstår som en sinke når det gjelder energieffektivisering (sammenlignet med bl.a. USA og Kina). Videre framholdes det at takten i energieffektiviseringstiltak i dag, ikke er gode nok til å bringe EU til målet om 20 % økt effektivitet innen 2020. Slik det ser ut nå, vil EU snarer havne på under halvparten av dette nivået. I rapporten påpekes det også at økte investeringer i energieffektiviseringer vil utløse mange arbeidsplasser som det er stort behov for i europeisk økonomi. Av disse grunner argumenterer rapporten for at energieffektivisering må få et større fokus i EUs energipolitikk. Rapporten ble vedtatt med stort flertall.

Bindende mål?
Når debatten kom inn på om EU skal etablere bindende mål knyttet til energi¬effektivisering, ble imidlertid enigheten lang mindre. Også EUs energikommisjonær Günther Oettinger deltok i debatten i EU-parlamentet, og han stilte seg skeptisk til innføringen av bindende mål på dette feltet. EUs medlemsland er ikke rede for dette, hevdet kommisjonæren. Skepsisen til bindende mål delte Oettinger med et stort mindretall i EU-parlamentet. I avstemningen stemte 336 for og 305 mot bindende mål – og skillet gikk tydelig mellom høyre og venstresiden: Sosialistene, Sosialdemokratene, De Liberale og De Grønne stemte for, mens de såkalte EPP-partiene og ytterste høyre stemte mot. EPP (European People’s Party) er den største grupperingen i EU-parlamentet (265), og består av sentrum-høyre partier.

Häpnadsväckande
At det svenske Moderata samlingspartiet sluttet seg til alliansen som stemte mot bindende energieffektiviseringsmål, har fått sosialdemokratene til å hente fram sterk språkbruk:
- Moderaterna klimatbromsar en splittrad allians. Det är häpnadsväckande att Gunnar Hökmark och moderaterna inte tar energibesparingar på större allvar. Energibesparingar skapar både jobb och stärker klimatpolitiken, sier EU-parlamentariker Marita Ulvskog fra det svenske Socialdemokratiske partiet.

Rett etter avstemningen uttalte Marita Ulvskog videre:
- Resultatet i dagens omröstning är en stor framgång för socialdemokraterna i Europa. Trots motstånd från de konservativa lyckades vi efter hårt arbete bygga en koalition för en ambitiös jobb- och klimatpolitik i Europa.

Økt handling
Selv om et stort mindretall i EU-parlamentet var mot bindende mål angående graden av energieffektivisering, kom det allikevel fram en massiv støtte for å legge økt vekt på dette politikkområdet i årene som kommer. Det offentliges ”gå i front-rolle” når det gjelder energieffektivisering i egne bygninger, ble i denne sammenheng understreket.  Det er også mulig at dette kan bli nedfelt i et EU-direktiv om energieffektivisering, som er ventet mot slutten av 2011.

Alle medlemsland er dessuten forpliktet til å utarbeide - og oversende til EU – nasjonale handlingsplaner for energieffektivisering. Disse planene skal være basert på 20 %-målet for reduksjon/effektivisering av energibruken. Og ikke minst: Hvis Kommisjonen ikke er fornøyd med innholdet i planene – sendes de i retur med beskjed om forbedring! 

Mer om denne saken på den norske EU-delegasjonens nettside
De svenske sosialdemokratenes omtale
Innlegg i EU-parlamentsdebatten kan leses her


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger