NBBLs boligstatistikk 2015

Fortsatt sterk vekst i boligpriser, antall medlemmer og boliger til forvaltning viser tallene fra 2015. NBBLs boligstatistikk gir en generell beskrivelse av virksomheten til våre medlemslag. Siden 1960 har NBBL gitt ut denne type statistikk.
Boligstatistikken for 2015 er klar (Illustrasjon: Tom Talberg-Furulund/NBBL).

Fortsatt sterk medlemsvekst

Gjennom 2015 har den sterke medlemsveksten fortsatt, med 48 869 nyinnmeldte medlemmer. Netto medlemstilgang var 29 605.

Ved årsskiftet hadde boligbyggelagene 954 886 medlemmer, fordelt på 43 boligbyggelag. Fortsetter medlemsveksten runder vi én million medlemmer innen to år.

Samtidig som antall medlemmer vokser kraftig hvert år, reduseres altså antall boligbyggelag gjennom fusjoner. Det har vært en ønsket utvikling og gitt mange medlemmer et bedre tilbud fra et større og finansielt sterkere boligbyggelag.

OBOS er det største boligbyggelaget med 393 923 medlemmer og 199 396 forvaltede boliger. Usbl har 91 576 medlemmer og forvalter 48 355 boliger, mens BOB er det tredje største boligbyggelaget med 66 132 medlemmer og 23 691 forvaltede boliger.

Antall medlemmer og antall boligbyggelag

Illustrasjonen viser medlemsvekst i boligbyggelagene fra 2001 til 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperter på forvaltning

Boligbyggelagenes forvaltningsvirksomhet har i de senere årene hatt en sterk vekst. Denne veksten fortsatte også i 2015. Ved utgangen av 2015 forvaltet boligbyggelagene til sammen 466 876 boliger i 10 926 boligselskaper. Av disse var det 5 537 tilknyttede borettslag med til sammen 265 582 boliger.

Tilknyttede borettslag er etablert av boligbyggelagene hvor medlemmene blant annet har forkjøpsrett. Det er imidlertid i boligselskap som ikke er etablert av boligbyggelag at andelen forvaltede boliger øker mest. Det omfatter frittstående borettslag, sameier, utleieboliger og m.m.

Boligbygglagene forvaltet i 2015 over 200 000 slike boliger, noe som betyr at antallet har doblet seg de siste 10 årene. Det viser at boligbyggelagenes forvaltningsekspertise er etterspurt.

Til sammen forvalter de fem største boligbyggelagene 69 prosent av alle boligene i Norske Boligbyggelag. De senere år har det vært mange fusjoner blant boligbyggelagene. Det har bidratt til endring av strukturen og forskyvning av forvaltningsmasse over på noen av de største boligbyggelagene.

Forvaltede boliger i Norske Boligbyggelag fra 2006 til 2015

Stigende boligpriser

På landsbasis fortsatte veksten i boligprisene gjennom 2015. Oppgangen er imidlertid preget av regionale forskjeller. Prisveksten har vært størst i Oslo-regionen, mens boligprisene i Stavanger-regionen har falt som en følge av nedturen i oljenæringen.

I følge NBBLs prisstatistikk økte boligprisene med 5,9 prosent i 2015. Ved utgangen av 2015 var gjennomsnittsprisen på en borettslagsbolig i underkant av 2,4 millioner. De høyeste prisene finner vi i Oslo der kvadratmeterprisen nærmer seg 50 000 kroner.

I andre storbyer som Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger ligger kvadratmeterprisen mellom 35-40 000. Om vi ser bort fra de store byene ligger prisnivået mellom 20-30 000 kroner per kvadratmeter.

Bruk av forkjøpsrett

I 2015 skiftet om lag 25 000 av bruktboligene i de tilknyttede borettslagene eier. det betyr at nesten hver tiende bolig ble omsatt i løpet av året.

Forkjøpsretten er den viktigste fordelen for boligbyggelagenes medlemmer. i 2015 ble forkjøpsretten benyttet ved kjøp av 20 prosent av de omsatte boligene. Fra 2006 og fram til 2015 varierer bruk av forkjøpsrett fra 14 til 25 prosent av totalt omsatte boliger. De laveste prosentandelene for bruk av forkjøpsrett sammenfaller i noen grad med lave omsetningstall.

Boligpriser i Norske Boligbyggelag fra kroner i tusen fra 2006 til 2016

Boligpriser i Norske Boligbyggealg fra kroner i tusen fra 2006 til 2016.Byggevirksomhet

Boligbyggelagene bidro til å igangsette 4 200 nye boliger i 2015. Dette utgjorde 13,6 prosent av den totale igangsettingen av nye boliger i Norge. Medlemmene deres hadde forkjøpsrett på 4 009 av disse boligene. Boligbyggelagene stod selv for byggingen av 3 262, mens 938 boliger ble skaffet tilveie for medlemmenvia avtaler. Obos igangsatte hele 1 748 boliger og var landets største boligbygger i 2015.

Det er en klar tendens til at det bygges mest i de største byene og deres omegn. Her finnes også de største boligbyggelagene. I 2015 var byggeaktiviteten størst i Akershus, som sammen med Oslo står for nesten halvparten av de igangsatte boligene.

Det ble igangsatt flere sameier enn borettslag

Historisk har boligbyggelagene stort sett valgt å bygge borettslag, men i de senere år har de i økende grad organisert nybygde boliger som sameier. i 2015 var andelen igangsatte nye borettslagsboliger 31 prosent, mens boliger i sameie utgjorde 68 prosent.

Nybygde boliger etter eierform fra 2006 til 2016

Figuren viser nybygde boliger etter eierform fra 2006 til 2015

Byggingen etter boligstørrelse

Boligbyggelagenes boligtilbud er gjennomgående av nøktern størrelse. i 2015 var om lag 42 prosent av de igangsatte boligene treroms. deretter fulgte fi re- og toroms som utgjorde hhv. 28 og 24 prosent av igangsatte boliger. Gjennomsnittlig bruksareal for alle boligene var 78 kvadratmeter.

Bygging etter boligstørrelse

Figuren viser bygging etter boligstørrelseFlest boliger i blokk

Den generelle trenden er at det bygges fl ere blokkleiligheter. Dette gjelder også boligbyggelagene. av de igangsatte boligene i 2014 var 83 prosent i blokk og 17 prosent i småhus/rekkehus.

Store forskjeller i kvadratmeterprisen

For alle boligene igangsatt i 2015 er den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 55 954. Det er nær sammenheng mellom beliggenhet av prosjektene og kvadratmeterprisen. Som ventet finner vi de dyreste prosjektene i og rundt de største byene.

Ettersom en overvekt av prosjektene er igangsatt i sentrale strøk bidrar det til å dra opp den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen.

Nybygging er krevende

Byggevirksomhet er krevende. det krever god og bred kompetanse, og ikke minst innebærer det krav til kapital. For å drive boligbygging over tid må utbyggeren ha nok kapital til å kunne sitte med tomtereserver. Etterspørselen etter nye boliger kan svinge mye og raskt, og dette innebærer også at utbyggeren må ha kapital til å drifte prosjekter hvor det i en periode kan være usolgte boliger.

For å redusere denne risikoen har NBBL etablert et forsikringsselskap mot tap som følge av usolgte boliger i nybyggingsprosjekter, NBBL Fulltegningsforsikring as. selskapet er det eneste i sitt slag i Norge.

Antall igangsatte boliger etter type bolig fra 2006 til 2015

Fiuren viser antall igangsatte boliger etter type bolig fra 2006 til 2015

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger