Høringer og Brev

17.02.2014 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefelleskap (H)
29.09.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Endringer i byggesaksforskriften (H)
30.09.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Nye oppgaver til større kommuner (H)
24.10.2016 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring: Boliglånsforskriften (H)
28.11.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Begrenset høring om reguleringsplanmal ()
01.12.2016 Mottaker Samferdseldepartementet Tema Forslag til endringer i postloven (H)
13.12.2016 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - Rapport fra arbeidsgruppe om oppgjør av eiendomshandler (H)
15.12.2016 Mottaker Stortingets energi- og miljøkomité Tema Høring: endringer i PBL - mer effektive planprosesser, forenklinger mv. (Prop. 149 L(2015-2016)). (H)
06.01.2017 Mottaker Finansdepartementet Tema NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren (H)
11.01.2017 Mottaker Klima - og miljødepartementet Tema Høring om forbud mot fyring med mineralolje (H)
19.01.2017 Mottaker Finansdepartementet Tema Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og sameier (H)
25.01.2017 Mottaker Finanstilsynet Tema Forslag om reduksjon av oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon (H)
10.02.2017 Mottaker Direktoratet for byggkvalitet Tema Høring på ny teknisk forskrift, TEK17 (H)
13.02.2017 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomièen Tema Eierseksjonsloven - innspill til prop 39 L (H)
13.03.2017 Mottaker Kommunal og forvaltningskomiteen Tema Høring - Berekraftige byar og sterke distrikt (St. Meld.18 (2016–2017)) (H)
20.03.2017 Mottaker Kommunal - og moderniseringsdepartementet Tema Tilskudd til heis - behov for økt ramme i revidert budsjett (B)
22.03.2017 Mottaker Kommunal -og forvaltningskomiteen Tema Til saksordfører for komiteinnstillingen til St. meld. 18: Om bærekraftige byer (B)
24.04.2017 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag til endring i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (H)
12.05.2017 Mottaker Finanskomiteen Tema Perspektivmeldingen (H)
31.05.2017 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Forslag til endring av byggesaksforskriften (H)
31.08.2017 Mottaker Samferdselsdepartementet Tema Endringer i postforskriften (H)
08.09.2017 Mottaker Klima- og miljødepartementet Tema Høring - forslag til tilleggsregulering - forbud mot bruk av mineralolje ()
25.09.2017 Mottaker Kommunal- og moderiniseringsdepartementet Tema Høringsuttalelse - endringer i byggesaksforskriften - opprettelse av et seriøsitetsregister ()
26.10.2017 Mottaker Energi- og miljøkomiteen Tema Høring: NBBLs synspunkter på Olje- og energidepartementets budsjettforslag for 2018 (Prop. 1 S (2017-2018) ()
27.10.2017 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Høring: NBBLs synspunkter på Kommunal og regionaldepartementets budsjettforslag for 2018 (Prop. 1 S (2017-2018) (H)
08.11.2017 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (H)
28.11.2017 Mottaker Klima- og miljødepartementet Tema Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (H)
08.12.2017 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema NBBLs innspill til videre utvikling av energimerkeordningen for bygninger (B)
14.12.2017 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet Tema Høringsuttalelse om ny finansavtalelov ()
15.01.2018 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet Tema Høring: Forslag om lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10 (H)
29.01.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høringsuttalelse om forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak (H)
01.03.2018 Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE Tema Høring om forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet – tariffer (H)
13.03.2018 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Høring - Representantforslag om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig (H)
11.04.2018 Mottaker Finansdepartementet Tema Høringsuttalelse om endring og videreføring av boliglånsforskriften (H)
08.05.2018 Mottaker Direktoratet for byggkvalitet Tema Høringsuttalelse til endringsforslag TEK § 14-4, energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m² (H)
25.05.2018 Mottaker NVE Tema Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (H)
20.06.2018 Mottaker Statsminister Erna Solberg Tema Samordning av boliglovgivningen (B)
06.08.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forslag til endringer i eierseksjonsloven, burettslagslova, bustadbyggjelagslova og avhendingslova (H)
13.09.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (H)
17.09.2018 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Folkehelsemeldingen: Gode og trygge boliger – viktig for alle – spesielt for eldre (H)
01.10.2018 Mottaker Helse- og omsorgkomiteen Tema Høring om Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – Innspill fra NBBL – Gode og trygge boliger – viktig for eldre ()
15.10.2018 Mottaker Helse- og omsorgskomiteen Tema NBBLs synspunkter på regjeringens budsjettforslag for 2019 (H)
19.10.2018 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema NBBLs synspunkter på Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag for 2019 (H)
06.11.2018 Mottaker Energi- og miljøkomiteen Tema NBBLs innspill til Dokument 8:15 S (2018-2019) – tiltak for redusert klimautslipp fra transportsektoren (B)
04.12.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forslag til endringer i borettslagsloven, boligbyggelagsloven og eierseksjonsloven (B)
21.12.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forslag til endringer i eierseksjonsloven (B)
05.02.2019 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Innspill til høring om Dokument 8:240 S (2017-2018) Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo syd (H)
26.02.2019 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema Prop. 44 L (2018-2019) Avhendingslova - tryggere bolighandel (H)
14.03.2019 Mottaker Finanskomitéen Tema Innspill – Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle (H)
26.04.2019 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Innspill – Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven (B)
29.04.2019 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter – rapport fra ekspertutvalg – endringer i eierseksjonsloven (H)
03.05.2019 Mottaker Helse- og omsorgskomitéen Tema Folkehelsemeldingen - Innspill fra NBBL - Gode og trygge boliger – viktig for alle – spesielt for eldre (H)
23.05.2019 Mottaker Direktoratet for byggkvalitet Tema Innspill til neste generasjons energi-/klima-/miljøkrav i TEK (B)
07.08.2019 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema NBBLs høringsuttalelse til nye forskrifter om selvkost (H)
30.08.2019 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova (H)
03.10.2019 Mottaker Klima- og miljødepartementet Tema Uttalelse til forslag om forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme på byggeplasser fra 2022 (H)
20.11.2019 Mottaker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tema Høringsuttalelse til endring av forskrift om brannforebygging – merking av håndslokkere (H)
29.08.2019 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forslag til kvalitetskriterier for husbanklån (H)
21.05.2019 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til en tryggere bolighandel (B)
25.02.2019 Mottaker Enova Tema Innspill til energimerkeordningen (B)
19.12.2018 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE Tema Innspill til arbeid med ny tariffstruktur (B)
04.01.2019 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema Høring Prop 36 L (2018-2019) – Endringer i eierseksjonsloven (H)
09.01.2019 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (H)
06.11.2018 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2020 (B)
06.11.2018 Mottaker Finansdepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2020 (B)
06.11.2018 Mottaker Klima- og miljødepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2020 (B)
06.11.2018 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2020 (B)
19.10.2018 Mottaker Arbeidstilsynet Tema Høringsuttalelse til forslag til endringer i Byggherreforskriften (H)
02.11.2017 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2019 (B)
02.11.2017 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Innspill til statsbudsjettet 2019 (B)
23.11.2017 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til endring fra Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (B)
08.06.2018 Mottaker Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen Tema Gode og trygge boliger – viktig del av «Leve hele livet» (B)
25.05.2018 Mottaker Direktoratet for byggkvalitet Tema NBBL uttalelse til endringer i veiledning TEK § 11-9 m fl, branntekniske krav til fasader (H)
27.11.2017 Mottaker Finansdepartementet Tema Innspill til statsbudsjett 2019 (B)
24.10.2017 Mottaker Stortingets energi- og miljøkomite Tema Felles innspill til 10TWh energisparing i eksisterende bygg (B)
24.03.2017 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Notat om eierseksjonloven og hyblifisering (B)
11.05.2017 Mottaker Stortingets Energi- og miljøkomite Tema Felles innspill om 10 TWh energisparing i eksisterende bygg innen 2030 (B)
08.05.2017 Mottaker Finansdepartementet Tema Deilingsøkonomien (H)
27.01.2017 Mottaker Nærings- og fiskeridepartementet Tema Stiftelsesloven (H)
21.12.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2018 fra NBBL (B)
17.11.2016 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring: Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv (H)
16.11.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Organisering av eiendomsoppmålingen - Forslag til endringer i matrikkellova mv. (H)
19.10.2016 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema Statsbudsjettet 2017: Høringsuttalelse fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett (H)
24.10.2016 Mottaker Stortingets Energi - og miljøkomitè Tema Olje - og energidepartementets budsjett for 2017 (H)
20.10.2016 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema NBBLs kommentar til Dok. 8 forslag om en mer aktiv boligpolitikk (H)
24.10.2016 Mottaker Olje - og energidepartementet Tema Styringsavtale mellom Olje-og energidepartementet og Enova (H)
29.09.2016 Mottaker Justis- og Beredsskapsdepartementet Tema Evaluering av garantiregler i bustadoppføringslova (H)
23.05.2016 Mottaker Kommunal og forvaltningskomitèen Tema NBBLs innspill til høring om Kommuneproposisjonen 2017 (H)
11.05.2016 Mottaker Høyre Tema Innspill til Høyres programarbeid (B)
09.05.2016 Mottaker Energi og miljøkomiteen Tema Innspill til energimeldingen (B)
26.04.2016 Mottaker Regnskapslovutvalget Tema Innspill til regnskapslovutvalget (B)
28.04.2016 Mottaker Arbeiderpartiet Tema Innspill til Arbeiderpartiets programarbeid. (B)
28.04.2016 Mottaker Venstre Tema Innspill til Venstres programarbeid (B)
21.03.2016 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Siste innspill til energimeldingen - plusskunde (B)
14.04.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Innspill stortingsmelding om "Bærekraftige byer og sterke distrikter" (H)
11.04.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven (H)
21.03.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema NBBL innspill til revidert budsjett 2016 (B)
01.03.2016 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Energiløsninger for bygg over 1000 M2 (B)
24.02.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Tilknytningsplikten til fjernvarme (H)
22.02.2016 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Nytt inntektsystem for kommunene - særskilt om veksttilskuddet (H)
22.12.2015 Mottaker Justis- og Beredskapsdepartementet Tema Advokaten i samfunnet - høring (H)
29.01.2016 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet Tema Endringer i bustadoppføringslova §12 (H)
22.12.2015 Mottaker Finanstilsynet Tema Eiendomsmeglers rådgvning om innhenting av fagkyndig tenknisk vurdering - høring (H)
04.12.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema NBBLs innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2017 (B)
04.12.2015 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema NBBLs innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2017 (B)
09.11.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema NBBLs vurderinger av hva boligsamvirket kan bidra med for å bosette flyktninger (B)
06.11.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven mv. (H)
22.10.2015 Mottaker Stortinget v/Energi- og miljøkomiteen Tema NBBLs synspunkter på forslaget til statsbudsjett for 2016 (Null)
20.10.2015 Mottaker Helse- og Omsorgskomiteen Tema NBBLs forslag til Helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet 2016 (B)
19.10.2015 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 (B)
30.09.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Endringer i byggesaksforskriften - nye krav til sentralt godkjente foretak mv (B)
30.09.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften mv (H)
12.08.2015 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet Tema Høring - endringer i rettsgebyrloven (H)
07.05.2015 Mottaker Stortingets justiskomite Tema NBBLs kommentar til Regjeringens forlsag til endringer i tomtefesteloven (B)
19.08.2015 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag om fritak for dokumentavg. og omregistreringsavg. ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet (H)
06.07.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning - NBBL foreslår endring (B)
30.06.2015 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Innspill til OED om Enovas rolle i fremtiden (B)
20.05.2015 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Fellesmåling i boligselskap - plusskunde (B)
22.05.2015 Mottaker Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartemenet Tema Innspill til regjeringens boligstrategi (B)
18.05.2015 Mottaker Direktoratet for Byggkvalitet Tema Høring - Nye energiregler i TEK (H)
05.05.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning (H)
26.03.2015 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi (Scheel-utvalget) (H)
22.04.2015 Mottaker Olje- og energidirektoratet Tema Fellesmåling i boligselskap - plusskundeordning (B)
18.05.2015 Mottaker Svar til NBBL fra Olje- og energidepartementet Tema Henvendelse om fellesmåling i boligselskap (B)
15.12.2014 Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat Tema Adgang til fellesmåling av boligselskap (B)
28.04.2015 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig (H)
25.03.2015 Mottaker Standard Norge Tema Høring - prNS 3910:2015 Brannmateriell - vedlikehold av brannslokkere (H)
25.02.2015 Mottaker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tema Høring - forslag til ny forskrift om brannforebygging (H)
19.01.2015 Mottaker Nærings- og fiskeridepartementet Tema Høring - Forslag til endring i enhetsregisterloven (H)
24.10.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Forslag til forenkling og endringer i forskrift om byggesak (H)
17.12.2014 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema NBBLs innspill til statsbudsjett 2016 (B)
17.12.2014 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema NBBLs innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2016 (B)
17.12.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema NBBLs forslag til statsbudsjett for 2016 (B)
15.12.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Revisjon av eierseksjonsloven NOU 2014:6 (H)
23.10.2014 Mottaker Helse- og omsorgskomitèen Tema NBBLs kommentarer til Kap 761, post 61 Investeringstilskudd og post 68 Kompetanse og innovasjon (B)
16.12.2014 Mottaker Finansdepartementet Tema NBBLs innspill til statsbudsjettet for 2016 (B)
20.10.2014 Mottaker Finanskomitèen Tema Prop. 1LS skatter, avgifter og toll 2015 - NBBLs synspunkter (Null)
20.10.2014 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitèen Tema NBBLs synspunkter på forslaget til statsbudsjett for 2015 (B)
16.10.2014 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Kommentar til representantforslag 72 S (2013 - 2014) (B)
10.10.2014 Mottaker Norges Vassdrags- og Energidirektorat Tema Høring - forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedr. plusskundeordning (H)
10.10.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (H)
28.08.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - Forslag til endringer i TEK - tilgjengelighetskrav (H)
28.08.2014 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaring for regnskapsdokumentasjon (H)
09.04.2014 Mottaker Finansminister Siv Jensen Tema Statsbudsjett 2015 - NBBL ber om at ordningen med tilskudd til heis gjøres overførbar (B)
10.04.2014 Mottaker Finansdepartementet v/Siv Jensen Tema NBBL foreslår en lånerammen i Husbanken på 25 mrd. kr. (B)
16.05.2014 Mottaker Finanskomiteens medlemmer Tema Revidert nasjonalbudsjett - boligbyggingen svekkes (B)
21.05.2014 Mottaker Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Tema Høringsmøte - Prp. 99 L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven (H)
06.08.2014 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - Forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag (H)
06.03.2014 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Møte vedrørende ordning med skattefradrag for enøk-investeringer (B)
15.02.2011 Mottaker Stortinget, kommunal og forvaltningskomitéen Tema Høring - Prop. 65 S om styrking av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (pdf) (H)
26.01.2009 Mottaker Justisdepartementet Tema Forslag til endringer i bustadoppføringslova mv. (pdf) (H)
05.06.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Oppfølging av statssekretærutvalgets forslag til lovendring for å forebygge problemer med lavinnskuddsborettslag (pdf) (H)
02.04.2009 Mottaker Finans og tolldepartementet Tema Forslag til endring i bokføringsregelverket (pdf) (H)
26.01.2009 Mottaker Kirke og kulturdepratementet Tema Muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett (pdf) (H)
11.01.2013 Mottaker Miljøverndepartementet Tema NBBL inviterer til møte om boligbygging og områdefornyelse (B)
18.12.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Statsbudsjettet 2015 - innspill fra NBBL, Programkategori 13.80 (B)
31.01.2014 Mottaker Finansdepartementet Tema Tiltak for å dempe effekten av låneopptak til bolig (B)
19.12.2013 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema NBBLs innspill til statsbudsjett 2015 (B)
12.12.2012 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Forslag til statsbudsjett for 2014 Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg (B)
12.12.2012 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema NBBLs innspill til statsbudsjett for 2014 (B)
13.10.2010 Mottaker Kommunal- og regional departementet Tema Endringsforslag til lov om boligbyggelag (pdf) (B)
16.05.2012 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Notat til HOD om omsorgsboligtilskudd (pdf) (B)
05.11.2012 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema NBBL inviterer til et møte om arbeidet med Boligmeldingen (B)
26.06.2012 Mottaker Norsk Eiendom Tema NBBL støtter forslag til endringer i plan- og bygningsloven - privat planlegging (B)
07.02.2012 Mottaker Finanstilsynet Tema Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål (pdf) (B)
10.08.2010 Mottaker Skattedirektoratet Tema Kompensasjon for mva for driftkost i omsorgsborettslag (pdf) (B)
24.09.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Energibruk i bygg - nedsetting av gruppe (pdf) (B)
28.05.2009 Mottaker Stortingets Energi- og miljø komite Tema Ot.prp. 62 (2008 - 2009) Endringer i energiloven - fellesmåling av strøm (pdf) (B)
19.02.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Maksimal belåningsgrad for borettslag (pdf) (B)
18.02.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Vedrørende statsbudsjettet 2010 (pdf) (B)
12.02.2009 Mottaker Finansdepartementet Tema Finansiering av fellegjeld i borettslag (pdf) (B)
07.01.2009 Mottaker Statsministeren Tema Innspill til regjeringens tiltakspakke (pdf) (B)
27.03.2009 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem (pdf) (B)
06.05.2009 Mottaker Finansdepartementet Tema NBBL angående revidert budsjett 2009: Større låneramme i Husbanken (pdf) (B)
06.04.2009 Mottaker Kommunal og regionalrepartementet Tema Bygging og etablering av utleieboliger (pdf) (B)
01.10.2009 Mottaker Regjeringspartiene Tema Innspill til Soria Moria II (pdf) (B)
16.11.2009 Mottaker Finansdepartementet Tema Nytt system for formuesfastsetting av boliger i boligselskap (pdf) (B)
21.12.2009 Mottaker Finanstilsynet Tema Krav til styremedlemmer i boligbyggelag (pdf) (B)
11.01.2010 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Forslag til nye satsinger i Statsbudsjettet 2011 -Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg (pdf) (B)
12.02.2010 Mottaker Stiftelsen Nabohjelp Tema Oppheving av stiftelsen Nabohjelp (pdf) (B)
13.01.2010 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Bærekraftige borettslag, invitasjon til rådslag med NBBL og NBBLs statsbudsjettforslag for 2011 (pdf) (B)
02.11.2009 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema NBBLs kommentarer til Prp. 1 S (2009-2010) (pdf) (B)
18.10.2010 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema Synspunkter fra NBBL på forslaget til statsbudsjett for 2011 – boligområdet (pdf) (B)
18.04.2011 Mottaker Kommunal og forvaltningsdepartementet Tema Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2011 (pdf) (B)
10.10.2011 Mottaker Statsminister Jens Stoltenberg Tema Regjeringen må ta boligsosialt ansvar (pdf) (B)
27.10.2011 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomitéen Tema Synspunkter fra NBBL på forslaget til statsbudsjett for 2012 (pdf) (B)
15.12.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema NBBLs forslag til statsbudsjett for 2013 Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg (pdf) (B)
15.12.2011 Mottaker Finansdepartementet Tema NBBLs forslag til statsbudsjett 2013 (pdf) (B)
09.12.2011 Mottaker Kommunal- og regional departementet Tema Forskrift om tilskudd til utleieboliger – behov for endring (B)
20.12.2010 Mottaker Kommunal og forvaltningsdepartementet Tema NBBLs forslag til Statsbudsjettet 2012 (pdf) (B)
12.12.2012 Mottaker Kunnskapsdepartementet Tema Forslag til statsbudsjett for 2014 Programkategori 07.60 Høgre utdanning og fagskoleutdanning (B)
16.08.2013 Mottaker Finansdepartementet Tema Statsbudsjettet Kap 581 post 79 Tilskudd til tilpasning av bolig - nødvendighet av posten gjøres "overførbar" (B)
20.09.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Øk Husbankens låneramme (B)
23.10.2013 Mottaker Finansdepartementet, m.fl. Tema Skattefradrag for ENØK-investeringer i boliger - boligselskaper må med (B)
11.11.2013 Mottaker Stortingets Finanskomite, Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer Tema Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap (B)
24.10.2013 Mottaker Olje- og energidepartementet, m.fl. Tema Forslag til innretning på Energifunn - Skattefradrag for ENØK i hjemmene. Fellesbrev fra div. organisasjoner (B)
19.12.2013 Mottaker Finansdepartementet Tema NBBLs forslag til statsbudsjett for 2015 (B)
30.01.2009 Mottaker Olje og energi-departementet Tema Endringer i energiloven (pdf) (H)
26.06.2009 Mottaker Fornyings og administrasjonsdepartementet Tema Forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på internett (pdf) (H)
20.11.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - NOU 2009:17 Sikring mot tap av felles-kostnader i borettslag (pdf) (H)
30.07.2010 Mottaker Finans- og tolldepartementet Tema Høring - beskatning av andelshavere i nye boligselskap (pdf) (H)
15.10.2009 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Forslag til endringer i krav om energiforsyning i boliger (pdf) (H)
26.06.2009 Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat Tema Forslag til endring av kapittel 13, 14, og 17 i kontrollforskriften (pdf) (H)
29.09.2009 Mottaker Kommunal og regionaldepartementet Tema Forskrifter til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven (pdf) (H)
15.09.2009 Mottaker Justis- og Politidepartementet Tema Høring NOU 2009:6 Tilstandsrapport ved salg av bolig (pdf) (H)
15.04.2010 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - endring i forskrift om Husleietvistutvalg for Oslo og Akershus (pdf) (H)
30.06.2011 Mottaker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tema Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni (pdf) (H)
21.09.2011 Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE Tema Høring - endringer i forskrift om energimerking og energivurdering av tekniske anlegg (pdf) (H)
19.09.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Endringer i forskrifter til plan- og bygningslov om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk (pdf) (H)
01.06.2011 Mottaker Kulturdepartementet Tema Høring - "TV, mangfold og valgfrihet" - Rapport fra arbeidsgruppen (pdf) (H)
16.02.2011 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Høring - endringer i energiloven og enkelte andre lover (pdf) (H)
03.05.2011 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring – NOU 2011:1 (Bedre rustet mot finanskriser) (pdf) (H)
04.04.2011 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglings-loven og eiendomsmeglingsforskriften (pdf) (H)
15.02.2011 Mottaker Stortinget, kommunal og forvaltningskomitéen Tema Høring - Prop. 65 S om styrking av investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (pdf)15.02.2011 (H)
20.08.2010 Mottaker Finans- og tolldepartementet Tema Høring - avgrensing av fritaksmetoden mot gevinst (pdf) (H)
15.02.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - Forskrift om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett (pdf) (H)
19.10.2010 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema NBBLs innspill til ny bygningspolitikk (pdf) (H)
04.04.2011 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen (pdf) (H)
16.05.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken (pdf) (H)
12.09.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - forslag til tilføyelse i bbl-loven om fusjon mellom bbl og heleide datterselskap (pdf) (H)
26.09.2011 Mottaker Justis- og politidepartementet Tema Høring - arbeidsgrupperapport om boligbrannsikkerhet (pdf) (H)
15.12.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring til plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrifter om krav ved tiltak på eksisterende byggverk (pdf) (H)
24.11.2011 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring NOU 2011:15 Rom for alle (pdf) (H)
29.09.2011 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Høring - EU-direktiv om energieffektivisering (pdf) (H)
15.11.2011 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (pdf) (H)
30.09.2011 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning (pdf) (H)
29.02.2012 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - forslag om endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift (pdf) (H)
30.10.2012 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema NBBLs synspunkter på forslaget til statsbudsjettet 2013 (H)
11.10.2012 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema St.mld 28 (2011-2012) - Gode bygg for et bedre samfunn - NBBLs kommentarer (H)
02.03.2012 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften (pdf) (H)
25.05.2012 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet Tema Høring NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet (pdf) (H)
14.05.2012 Mottaker Stortingets energi- og miljøkomitè Tema Høring - Norske klimapolitikk. Innspill til tiltak med konsekvenser for byggesketoren (pdf) (H)
30.11.2012 Mottaker Standard Norge Tema NBBLs høringsuttalelse til prNS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsening av bolig (H)
28.01.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring – Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift (H)
30.01.2013 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Høring - Ad Europaparlaments- og rådsdirektiv om energieffektivisering (H)
19.03.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling (H)
10.01.2014 Mottaker Justis- og Beredskapsdepartementet Tema Høring -NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett (H)
25.10.2013 Mottaker Miljøverndepartementet Tema Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (H)
26.09.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - forslag til endring i husleieloven (H)
15.10.2013 Mottaker Olje- og energidepartementet Tema Høring - Utredning om fjernvarmereguleringen (H)
20.08.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høringsmøte 20. august 2013 ang nasjonal strategi for boligsosialt arbeidt (H)
29.08.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring – forslag til endring av Husbankens startlånsordning (H)
27.05.2013 Mottaker Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE Tema Forslag til endring i avregningsforskriften kap. 4 om AMS (H)
30.04.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Stortingets høring om boligmeldingen: NBBLs kommentarer til Meld.St.17 (2012-2013) Byggje - bu - leve (H)
18.04.2013 Mottaker Finansdepartementet Tema Høring - forslag om skriftlig dokumentasjon av budgivning (H)
14.05.2013 Mottaker Stortingets helse- og omsorgskomitè Tema Høring om Meld. St. 29 (2012 – 2013) Morgendagens omsorg (H)
09.12.2013 Mottaker Miljøverndepartementet Tema Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven: Femårsreg. for detaljreg. basert på private planforslag (H)
25.10.2013 Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Tema Høring - forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) (H)
12.11.2013 Mottaker Kommunal- og forvaltningskomiteen Tema NBBLs synspunkter på forslaget til statsbudsjett for 2014 (H)
03.07.2015 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Tema Omsorg 2020 - kommentarer og spørsmål fra NBBL (B)
05.11.2015 Mottaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tema Høring - forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget (H)
05.11.2014 Mottaker Energi- og miljøkomiteen Tema NBBLs synspunkter på forslaget til statsbudsjett for 2015 (B)
02.12.2015 Mottaker Finansdepartementet Tema Høringsuttalelse - NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt (H)
04.12.2015 Mottaker Finansdepartementet Tema NBBLs innspill til statsbudsjettet for 2017 (B)