Årsberetning i borettslag og sameier

NBBL anbefaler at boligselskapet ikke dropper årsberetningen selv om regnskapsloven åpner for det. (Illustrasjon: Lise L. Monsen, NBBL)
Fra og med regnskapsåret 2017 er det ikke lenger krav til årsberetning for små foretak, herunder boligselskaper. Av informasjonshensyn anbefaler NBBL at boligselskapene likevel fortsetter å utarbeide årsberetning til intern bruk.

For å tilrettelegge for forenklinger for regnskapspliktige vedtok Stortinget nylig endringer i regnskapsloven. Blant annet vil små foretak ikke lenger ha plikt til å utarbeide årsberetning. Opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift skal fremgå av notene. Fra departementets side har synspunktet vært at nytteverdien små foretak har av årsberetningen ikke overstiger kostnaden ved denne.

Årsberetningen har en viktig funksjon

Slik NBBL ser det kan det likevel være fornuftig fortsette med årsberetning til intern bruk i boligselskapet. Årsberetningen gir eierne lett tilgjengelig informasjon om boligselskapets økonomiske situasjon og om hendelser i året som gikk. Årsberetningen har også en viktig funksjon ved at den gir utfyllende opplysninger om relevante økonomiske forhold som ikke fremgår av regnskapene, for eksempel forestående vedlikeholdsprosjekter. På bakgrunn av dette anbefaler vi at boligselskapet ikke dropper årsberetningen selv om kravet etter regnskapsloven er falt bort.

Forholdet til annet lovverk og vedtektene

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven inneholder bestemmelse om at årsberetningen skal behandles i generalforsamlingen/årsmøtet (brl. § 7-4 og esl. § 44 ). Det samme fremgår også ofte av vedtektene. Bestemmelsene bygger på at det foreligger en plikt i regnskapsloven til å ha årsberetning. Når dette ikke lenger er et krav, er vår vurdering at verken borettslagsloven, eierseksjonsloven eller vedtektene på selvstendig grunnlag forplikter boligselskapene til å utarbeide dette. Men dette er uklart og NBBL har derfor tatt dette opp med departementet.

Oppdatert 12.02.18:

Vi har fått tilbakemelding på at det fra revisorhold hevdes at dersom begrepet årsberetning fortsatt benyttes, så må dokumentet oppfylle regnskapslovens krav til årsberetning for store foretak. Dersom dokumentet er utarbeidet kun til intern bruk i boligselskapet (og altså ikke sendes inn sammen med regnskapet) kan vi vanskelig se at benevnelsen vil få rettslige konsekvenser. For å unngå misforståelser rundt dette anbefaler vi likevel at det kalles noe annet, for eksempel «Rapport fra styret».
 


Kommunikasjonsrådgivere

Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
E-post: lm@nbbl.no
Telefon: 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: bk@nbbl.no
Mobil: 91822709

Heis

NBBLs nettside med informasjon om
etterinnstallering av heis
i borettslag og sameier


www.nbbl.no/heis

Oppgradering i borettslag og sameier

Hvordan kan borettslag og sameier få gjennomslag for oppgradering?


Oppgradering i boligselskap