Startlån og heis

Til høringen i kommunalkomiteen prioriterte NBBL å ta opp Husbankens rolle og tilskuddsmidlene de disponerer. Spesielt startlån og heis ble løftet fram.

Startlån

Ungdom er ikke lenger en del av startlånordningen. Samtidig har private banker pålegg om å stille strengere krav til egenkapital. 

- Dette rammer i særlig grad ungdom uten tilgang på økonomisk bistand fra foreldre. Vi er bekymret for at dette medfører uheldige sosiale forskjeller mellom unge, og på sikt undergraver den vellykkede eierlinjen i norsk boligpolitikk, sa Eek. 

Behov for flere heiser

Med heis kan mange lavblokker fra perioden 1950 – 1980 bli gode boliger for eldre. Mange borettslag fra denne perioden har i lang tid planlagt installering av heis og er avhengig av tilskudd fra Husbanken. Husbanken har de siste årene mottatt søknader for langt over det dobbelte av den tilgjengelige tilsagnsrammen. 

- NBBL ber om at tilsagnsrammen utvides med 50 mill. kroner, til 100 mill. kroner. Da er rammen tilbake på nivået i 2016 budsjettet. Behovet er stort, og i de kommende statsbudsjettene bør rammen ytterligere utvides for å møte det store behovet, sa adm. dir. Thor Eek til kommunalkomiteen.

Gode boliger for eldre

Husbanken bør spille en viktig rolle i å bistå kommunene med å møte eldrebølgen i boligsektoren på en mer aktiv og målrettet måte enn hva som er tilfelle i dag. Både ved bruk av dagens grunnlån til nybygging og oppgradering, men også ved å utvikle nye finansieringsløsninger som møter eldres behov for lån til å kjøpe en ny og mer egnet bolig.

Leie-til-eie

Husbanken bør gis mulighet til å finansiere leie-til-eie prosjekter for vanlig ungdom. Både prosjekter der kommunen er involvert og rene private prosjekter. Det vil være et godt virkemiddel for at ungdom som har betjeningsevne, men ikke tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe, på sikt kan kjøpe boligen de leier.

Øk til 20 mrd

NBBL mener det fortsatt er behov for et offentlig supplement i det norske boligfinansieringssystemet. 

- Husbanken bør bidra både til at det bygges nok boliger med ønskede kvaliteter, og til å støtte opp under eierlinjen. Derfor mener vi at Husbankens låneramme bør økes til 20 mrd. kroner, avsluttet adm. dir. Thor Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer