Tall i statsbudsjettet 2019

Finansminister Siv Jensen (FrP) under fjorårets fremlegging av statsbudsjett for 2018. (Foto: Stortinget)
Nedenfor følger en oversikt over en del tallstørrelser med betydning for boligmarkedet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Husbanken

Husbankens låneramme reduseres fra 17 til 16 mrd.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, ingen endring i tilsagnsfullmakt: 50 mill.
(Økning pga. endret utbetalingsprofil)

Tilskudd til utleieboliger, reduseres fra fjorårets bevilgning på 843,7 mill: 831,5 mill.

Tilskudd til etablering og tilpasning, økes fra fjorårets bevilgning på 479 mill: 481 mill.

Tilskudd til boligsosiale tiltak, reduseres fra fjorårets bevilgning på 34,1 mill: 15,5 mill.

Bostøtte, økes fra fjorårets bevilgning på 2,77 mrd.: 2,88 mrd.

BSU

Maks sparebeløp holdes uendret på dagens nivå: 300.000

Maks årlig sparebeløp holdes uendret på dagens nivå: 25.000

Helse- og omsorg – midler til bolig

Investeringstilskudd til omsorgsboliger, økes fra fjorårets bevilgning på 4,03 mrd: 4,8 mrd.
(Økt med ca.  1 500 plasser)

Satsingsmidler omsorg – oppfølging «Leve hele livet» - Nytt fra 2019: 48. mill.

Områdeutvikling

Områdesatsing, økes fra fjorårets bevilgning på 55 mill: 79 mill.

Veksttilskudd, reduseres fra fjorårets bevilgning på 312 mill: 231,9 mill.

Studentboliger

Tilskuddssatsen i pressområder økes fra dagens nivå på 340.000: 349.860

Tilskuddssatsen i landet før øvrig økes fra dagens nivå på 290.000: 298.410

Kostnadsrammen i pressområder økes fra dagens nivå på 900.000: 926.100

Kostnadsrammen i landet for øvrig økes fra dagens nivå på 850.000: 874.650

Rettsgebyret

Økes fra dagens nivå på kr. 1.130: 1.150

Eiendomsskatt

Maksimal sats for eiendomsskatt i kommunene reduseres fra dagens nivå på maksimalt 7 promille: 5 promille*

Eiendomsskattegrunnlaget har tidligere ikke vært lovregulert. Nå foreslås det en reduksjonsfaktor på 30% for all bolig- og fritidseiendom: 70%*

*) Virkning først fra 2020

Formuesskatt

Dagens sats i formuesskatten holdes uendret: 0,85%

Innslagspunktet for formuesskatten økes fra dagens nivå på 1.480.000: 1.500.000

Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld økes fra dagens sats på 20%: 25%

Rentefradraget

Rentefradraget reduseres fra dagens nivå på 23%: 22%

El-avgift

Avgiften på elektrisk kraft reduseres fra dagens nivå på 16,58 øre per kWh: 15,83 øre


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer