Vil ha mer startlån

Bruken av startlån er nesten halvert siden 2012 (ill.: NBBL).
NBBL mener at ungdom med moderate inntekter må kunne gis startlån. SV vil nå ha Stortinget med seg på å be regjeringen endre ordningen med startlån, slik at det blir mulig.

SV ønsker at «søkerne som er unge eller førstegangsetablerere med betalingsevne, men uten egenkapital, skal være i målgruppen for å motta startlån".

Forslaget er helt i tråd med NBBLs syn på ordningen med startlån. 

-    Vi mener at startlån må kunne gis til ungdom med moderate inntekter og små muligheter til å spare opp til egenkapitalkravet, sier Thor Eek i NBBL.

Halvering av bruk siden 2012

I forslaget SV har fremmet, viser de til at i 2016 ble det gitt startlån til 6 945 husstander. Det er nesten en halvering siden 2012, da 12 514 husstander fikk startlån. 

Bakgrunnen for den sterke nedgangen er innstrammingen av startlånordningen som ble igangsatt i 2013 og sluttført året etter. Det innebar at nå omfatter startlånsordningen bare de såkalt «varig vanskeligstilte».

For å gi rom for en utvidet utlånsordning ber SV i forslaget sitt også om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai må «fremme forslag om å utvide rammen for Husbanken slik at flere kan få startlån».

Også Ap har ved flere anledninger gått inn for å utvide startlånordningen.

Det er foreløpig ikke klart når Stortinget skal behandle forslaget.
 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer