Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

På kommunal- og forvaltningskomitéen statsbudsjetthøring oppfordret NBBL komitéen medlemmer om å styrke Husbankens låneramme og gi den en mer aktiv rolle i boligpolitikken. NBBL etterlyste kreativitet og vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringene i boligsektoren. 

Husbankens ramme bør økes til 20 mrd

I likhet med hva et flertall av partiene gir utrykk for i sine programmer, ønsker NBBL en Husbank som kan utgjøre et sterkt supplement til det private boligfinansieringssystemet. Men utviklingen i Husbankens rammer går stadig nedover.

Regjeringen begrunner årets kutt i lånerammen med lav etterspørsel.

- NBBL tror imidlertid at dette skyldes mangel på kreativitet og manglende vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringer i boligsektoren, så NBBLs avdelingsdirektør Tore Johannesen til komiteens medlemmer.

Han mente det mest åpenbare er lånemidler til startlån. Her har det over mange år har skjedd en innstramming i målgruppen. NBBL mener at dette er uheldig, og synes at ordinær ungdom med lite egenkapital også bør kunne få lån.

- Vi konstater at noen partier nå har snudd og er enig med oss, men det gjelder altså ikke regjeringspartiene, sa Johannesen.

Leie-til-eie og boligløsninger for eldre

Andre formål NBBL mener Husbanken kunne brukes langt mer aktivt til enn i dag, er: 

  • Leie til eie-prosjekter rettet mot ungdom.
    Her foregår det for tiden en god del både med og uten Husbankens involvering. NBBL tror en mer aktiv holdning fra Husbanken kan løfte fram flere prosjekter enn i dag. Vi tror også at Husbanken kan være en bidragsyter til å sikre god økonomi og gode modeller rundt dette med lei-til-eie.
     
  • Gode boligløsninger for eldre.
    Husbanken har en stor aktivitet rundt sykehjem og omsorgsboliger, men vi mener at Husbanken absolutt burde spille en rolle i retning av å bidra til mer ordinære boligløsninger som er spesielt godt tilrettelagt for eldre. 

- En ting som virkelig forundrer meg når det gjelder både denne og tidligere regjeringers ambisjoner om bruk av Husbanken, er at ikke denne institusjonen er gitt et langt klarere mandat om å bistå norske kommuner til å møte eldrebølgen på boligmarkedet, sa Tore Johannensen til komitéens medlemmer. 

- Det største regjeringspartiet sier faktisk i sitt program noe om Husbanken og utbygging av såkalte Trygghetsboliger i privat regi, men dette har så langt ikke funnet veien til en definert oppgave for Husbanken. Det synes vi er synd, understrekte Johannesen.

- Ikke kutt i tilskuddet til heis

I 2017 er bevilgningen til heis på 76 mill. kroner. Husbanken mottok søknader for langt over det dobbelte beløpet både i 2016 og 2017. NBBL mener rammen minst bør opprettholdes på dagens nivå for å sikre en fortsatt oppfølging av heissatsingen. Strupes ordningen nå er det stor fare for at hele engasjementet rundt etterinstallering forvitrer i mange ledd. Det vil harmonere dårlig med politikken om at flere eldre skal bli boende lengre i egen bolig.
    
Mange borettslag har i lang tid planlagt etterinstallering av heis. Tilskudd fra Husbanken er en nødvendig forutsetning for gjennomføringen. Nye blokkboliger med heis er, på grunn av pris, i liten grad et alternativ for beboere i den eldre lavblokkbebyggelsen uten heis.

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Avslutningsvis pekte NBBL på at et notat sendt til energi- og miljøkomiteen om regjeringens utkvittering av Stortingets anmodning om å lage en plan om 10 Twh redusert energibruk i bygg.

Regjeringen konkluderte med at eksisterende virkemidler er tilstrekkelig for å realisere dette målet til energisparing.

- NBBL deler ikke denne vurderingen, og mener regjeringen ikke følger opp Stortingets anmodning.  Både Husbanken og DiBK som sorterer under KMDs budsjett, og disponerer noe midler til  energieffektivisering i boliger og bygg, men de store pengene ligger i Enova. NBBL etterlyser både en mer konkret handlingsplan for å redusere energibruken i bygningsmassen, og en bedre samordning av virksomhet i Enova, Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet, avsluttet NBBLs Tore Johannesen.

Les hele høringsuttalelsen her


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer